Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Resultat från översvämningsenkäten till invallningsområdena längs Kyro älv och Lappo å (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Under sommaren 2015 gjordes en enkät till markägare och invånare i invallningsområdena längs Kyro älv och Lappo å. Längs Kyro älv och Lappo å finns stora invallade åkerområden, dit flödesvatten leds om översvämningen hotar bebyggelsen. De invallade områdena är dimensionerade för översvämningar som förekommer en gång på 20 år. Det är alltså en relativt sällsynt situation att vatten leds ut till de invallande områdena.

Enkäten gällde beredskap inför översvämningar och synen på översvämningsinformation och fick 274 svar, d.v.s. ungefär 36 %. Nästan 60 % uppgav att de inte hade drabbats av översvämningsskador. Många ansåg dock idén om en varningstjänst för översvämningar vara god och 35 % av de som svarade genast ville ansluta sig till tjänsten. Av de svarande understödde 78 % användningen av textmeddelande som kanal för varningstjänsten.

Utöver detta frågades i enkäten om den nuvarande tillgången på information. I svaren ansågs att det fanns tillgång till information om hur översvämningarna framskrider och majoriteten ansåg att det finns tillräckligt med föregripande information och likaså information under översvämningar. Betydligt mer information önskades om åtgärderna efter översvämningar och försäkringsfrågor. De svarande använde sig av tämligen traditionella informationskanaler, rejält över hälften uppgav dags- och lokaltidningar, tv och radio som informationskällor. Internet och sociala medier utgjorde en liten andel, fastän de ger tillgång till rikligt med tilläggsinformation.

Utgående från enkätens resultat fortsätter arbetet med att utveckla översvämningsinformationen. Arbetet med att utveckla en tjänst med varningar via textmeddelande till invallningsområdena längs Kyro älv och Lappo å pågår redan. Förhoppningsvis framskrider arbetet enligt planerna och tjänsten skulle vara i testfasen före slutet av året. Om varningssystemet visar sig vara praktiskt, finns det planer på att utveckla tjänsten vidare till att gälla andra avrinningsområden.

Mer information:


Regional information