Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Lappeenrannan keskusta-Lauritsalan pohjavesialueen geologinen rakenneselvitys on valmistunut (Kaakkois-Suomi)

Lappeenrannan keskusta - Lauritsalan pohjavesialueen geologisen rakenteen ja pohjavesiolosuhteiden selvitys on valmistunut. Vuonna 2018 toteutetut tutkimukset sisälsivät maastokartoituksia, maaperäkairauksia, pohjavesiputkien asentamista, maatutkaluotauksia ja painovoimamittauksia. Tutkimuksilla saatiin uutta tietoa kallionpinnan korkokuvasta, maaperäkerroksista, pohjavedenpinnan tasosta ja pohjaveden virtaussuunnista Lappeenrannan keskustan ja Lauritsalan alueella. Tutkimukset ulottuivat osin myös Lappeenrannan meijerin pohjavesialueelle.

Lappeenrannan keskusta-Lauritsalan ja meijerin pohjavesialueet ovat osa ensimmäisen Salpausselän reunamuodostumaa. Reunamuodostuma jatkuu tutkimusalueelta länteen Huhtiniemen pohjavesialueelle. Kallionpinnan korkeusero tutkimusalueella vaihtelee länsiosan 20-30 metristä itäpuolen 70-100 metriin merenpinnan yläpuolelle. Alueen keski- ja itäosissa kallion pinta kohoaa paikoin maanpinnan tasolle. Pohjaveden pinta on alueen länsipäässä noin 20-30 m syvyydellä ja itäosassa 10-20 m syvyydellä maanpinnasta. Pohjavesivyöhykkeen paksuus on 30-60 metriä alueen länsipäässä ja ohenee laajalti alle 10 metriin alueen itäpuolella. Pohjavesi virtaa lännestä Huhtiniemen pohjavesialueelta Lappeenrannan keskustaan päin. Alueen keski- ja itäosissa maanpinnan tasoon kohoavat kallioalueet ohjaavat osaltaan pohjaveden virtausta alueilla. Pohjavettä purkautuu pohjoisen puolelta Saimaaseen ja etelän puolelta ojiin ja soistuneille alueille.

Tutkituille pohjavesialueille on sijoittunut runsaasti erilaisia taajamatoimintoja, kuten asutusta, liikenneväyliä ja teollisuusaluetta. Pohjavesialueilla ei kuitenkaan sijaitse käytössä olevia pohjavedenottamoita. Tutkimuksella saadut tarkemmat tiedot pohjavesialueiden rakenteesta palvelevat maankäytön suunnittelua ja pohjavesialueella sijaitsevien eri toimintojen riskien arviointia pohjaveden suojelemiseksi. Tutkimustuloksia hyödynnetään jatkossa myös pohjavesialueiden rajausten ja luokitusten tarkistamisessa vesienhoitolain mukaisiksi.

Tutkimusten toteutuksesta vastasi Geologian tutkimuskeskus (GTK). Hankkeen ovat rahoittaneet Lappeenrannan kaupunki, Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Geologian tutkimuskeskus.

Tutkimusraportti on ladattavissa GTK:n Hakku-palvelusta.
Suora linkki raporttiin on: http://tupa.gtk.fi/raportti/arkisto/48_2019.pdf

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Kartta tutkimusalueesta ja tehdyistä tutkimuksista.

Lisätietoja:

 • Heidi Rautanen
  Kaakkois-Suomen ELY-keskus
  puh. 0295 029 279 (pohjavesialueet ja pohjaveden suojelu)
 • Olli Sallasmaa, Geologian tutkimuskeskus
  puh. 0295 032 255 (tutkimukset)
 • Ilkka Räsänen, Lappeenrannan seudun ympäristötoimi
  puh. 0400 815 284 (paikalliset olosuhteet)

 

 


Regional information