Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Lagförslag: Systemet med företagsstöd reformeras för att stödja tillväxt

Regeringen lämnade den 3 mars 2016 till riksdagen ett lagförslag där lagen om allmänna villkor för företagsstöd revideras genom att det stiftas en ny lag om allmänna förutsättningar för stöd som beviljas för ekonomisk verksamhet. Lagen avses träda i kraft senast den 1 juli 2016

Genom reformen säkerställs att nationella stödbelopp används så effektivt och verkningsfullt som möjligt med tanke på samhällsekonomin. Syftet med lagreformen är också att säkerställa att stöd med ett ekonomiskt mål som beviljas företag stöder konkurrenskraften, tillväxten, den strukturella förnyelsen samt effektiviteten i företagsverksamheten.

Med företagsstöd avses framöver i vid bemärkelse allt stöd som beviljas för ekonomisk verksamhet. Begreppet kommer då att inbegripa bland annat skattestöd. Utanför faller dock stöd som kommunerna beviljat och stöd för primärproduktion inom jord- och skogsbruk samt stöd för fiskerinäringen.

Läs mera:

 


Regional information