Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Nuläget för artrika kulturlandskap utreds (Landskapen i Österbotten)

Under sommaren 2019 kommer karterare vid NTM-centralen i Södra Österbotten att fortsätta det riksomfattande arbetet i området med att inventera vårdbiotoper. Det är frågan om ett projekt under vilket befintlig information om vårdbiotoper som inventerades på 90-talet uppdateras, men även nya områden som kommit till kännedom via miljöavtal inventeras. I samband med inventeringen kommer även möjligheten att utöka skötseln av objekten att utredas. Under denna sommar kommer inventeringarna att koncentreras till värdefulla objekt områden av hög kvalitet längs Österbottens kustremsa.

Kulturlandskapen, eller vårdbiotoperna, hör till våra mest artrika naturtyper och är därmed en viktig del i bevarandet av naturens mångfald. Kulturlandskapet kan bestå av flera olika naturtyper som alla formats av människans aktivitet genom traditionellt jordbruk. Traditionellt jordbruk grundade sig på boskapshushållning och slåtter, vilket bidrog till utformningen av dessa öppna och artrika landskap. I och med moderniseringen av jordbruket har de traditionella jordbruksmetoderna övergivits och därmed har en stor del av kulturmarkerna vuxit igen och gått miste om sin forna prakt.

En nationell inventering av de befintliga kulturlandskapen utfördes på 1990-talet och det var tydligt att alla naturtyper knutna till kulturlandskapet var hotade.  Efter den föregående inventeringen kan kulturlandskapens tillstånd ha ändrats och det har uppgjorts miljöavtal för nya områden. Under inventeringarna uppdateras informationen om områdenas gränser, skötsel- och beteshistoria samt nutida användning av områdena. Vegetationen och trädbeståndet karteras. Informationen sparas i miljöförvaltningens datasystem. Informationen kan användas vid ansökan om miljöavtal eller vid planering och utveckling av områden. För inventerade vårdbiotoper kan man söka jordbrukets miljöstöd.

Karterarna vid NTM-centralen i Södra Österbotten som är ansvariga för inventeringen kommer att påbörja arbetet i juni. För inventeringarna har det uppgjorts nationella riktlinjer. Markägaren kan vara närvarande under inventeringen. Inventeringen innebär inte att markägaren förbinder sig till skötseln av området. Sommarens inventering kommer att fokusera på värdefulla objekt i Korsholm, Korsnäs, Kronoby, Vörå, Närpes och Malax, men även områden i Kristinestad, Jakobstad, Larsmo, Kaskö, Storkyro, Halso, Vetil och Toholampi är planerade för inventering.

Mer information från NTM-centralen i Södra Österbotten:

  • Överinspektör Johanna Kullas, tfn 0295 027 843
  • Planerare Sonja Still, tfn 050 380 5167

Kuvituskuva / Illustrationsbild


Regional information