Navigeringsmeny

Regional information

Laihialla alkaa kuuleminen pohjavesialueiden luokituksista ja rajauksista (Pohjanmaa)

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) alueen pohjavesialueet rajataan ja luokitellaan uudelleen. Lakia vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä uudistettiin vuonna 2015. Uuden lainsäädännön myötä kaikkia pohjavesialueita tarkastellaan niiden suojelutarpeen ja vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden kannalta. Samalla tarkastellaan pohjavesialueilla esiintyviä pohjavesistä riippuvaisia ekosysteemejä. Nyt vuorossa ovat ne pohjavesialueet, joiden pääsijaintikunta on Laihia. Rajaus- ja luokitusmuutoksista järjestetään kuuleminen, jolloin yleisöllä on mahdollisuus esittää pohjavesialueiden luokitusten ja rajausten kannalta olennaista tietoa.

Ennen luokitusten tarkistamista Laihialla oli 12 pohjavesialuetta, jotka kaikki oli luokiteltu vedenhankintaa varten tärkeiksi (luokka I). ELY-keskus ehdottaa Laihialle luokiteltavan nyt seitsemän vedenhankintaa varten tärkeää pohjavesialuetta (luokka 1) ja kaksi vedenhankintaa soveltuvaa pohjavesialuetta (luokka 2). Kolme pohjavesialuetta (Lapinmäki, Tyllijoki ja Välikylä) ehdotetaan poistettavaksi luokituksesta. Isokankaan pohjavesialueelle ehdotetaan merkittävää rajausmuutosta, jossa nykyisen pohjavesialueen eteläosa rajattaisiin pohjavesialueen ulkopuolelle. Lisäksi kahdelle pohjavesialueelle (Jokisalo ja Jukaja) ehdotetaan tehtäväksi pieni rajaustarkistus aiemmassa digitoinnissa tapahtuneiden teknisten virheiden korjaamiseksi.

Lain mukaan ELY-keskus luokittelee pohjavesialueen vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella seuraavasti:

  • 1-luokkaan vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen, jonka vettä käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin
  • 2-luokkaan muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön
  • Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luokittelee lisäksi E-luokkaan pohjavesialueen, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

Pohjavesialueiden luokitus- ja rajausehdotuksia koskevat aineistot ovat nähtävillä Laihian kaupungin virallisella ilmoitustaululla 25.6.–28.8.2020. Kuulutus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat myös nähtävillä sähköisesti osoitteessa:

ELY-keskus korostaa, että pohjavesialueita luokitellaan ja rajataan ainoastaan hydrogeologisen tiedon ja vedenhankinnan perusteella. Tietoja voidaan lähettää Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon 28.8.2020 klo 16.00 mennessä joko postitse tai sähköpostilla:

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon, Alvar Aallon katu 8, PL 156, 60101 Seinäjoki 

Sähköpostiosoite: kirjaamo.etela-pohjanmaa(at)ely-keskus.fi

Nähtävillä olon jälkeen ELY-keskus kokoaa lausunnoista ja yleisöltä saadun palautteen ja antaa palautteisiin vastineet. Kuulemispalautteessa esitetyn uuden hydrogeologisen tai muun luokituksen ja rajauksen kannalta olennaisen tiedon perusteella voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia pohjavesialueiden luokituksiin ja rajauksiin. Tämän jälkeen uuden luokituksen mukaisista luokista ja rajauksista annetaan ilmoitus, mistä lähtien uudet luokitukset ja rajaukset ovat voimassa.

Pohjavesialueiden tiedot tallennetaan ja päivitetään valtakunnalliseen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään/pohjavesialuepaikkatietokantaan viiveellä ilmoituksen antamisen jälkeen (kaksi kertaa vuodessa).

Tarvittaessa lisätietoja antaa ylitarkastaja Tilda Rantataro puh. 0295 027 668 (ajalla 13.7.-7.8.2020 pohjavesiasiantuntija Anna Vainio, puh. 0295 027 640).

Lisätietoja:

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)