Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Vädret de närmaste dagarna kan öka risken för översvämningar, flödestoppen i Österbotten och Södra Österbotten väntas infalla under veckoslutet (Landskapen i Österbotten)

Enligt väderprognoserna väntas varmare väder under slutet av veckan och eventuell nederbörd ökar risken för översvämningar i de österbottniska åarna och älvarna då vattenföringen ökar och risken för isproppar blir större. Hur stora flödena blir beror framför allt på nederbördsmängderna under de kommande dagarna och huruvida det uppstår isproppar. Flödestoppen i Österbotten och Södra Österbotten förväntas infalla under inkommande veckoslut. Enligt prognoserna blir flödena dock i huvudsak mindre än i fjol, d.v.s. flödena är genomsnittliga eller något under genomsnittet.

I Lappfjärds å och Tjöck å motsvarar prognoserna för veckoslutet ett flöde som inträffar en gång på 1–3 år, likaså i Närpes å. Vattenföringen i Kyro älv förväntas under de närmaste dagarna fördubblas från nuvarande nivå (100 m3/s), vilket motsvarar flödestoppen för ett i genomsnitt årligen förekommande flöde. Då vattenföringen ökar, kommer sannolikt isen att börja röra på sig, vilket kan leda till isproppar särskilt i nedre loppet av Kyro älv och i älvmynningen. I Lappo å i Liinamaa kan vattnet rinna ut på de lägst belägna åkrarna, men enligt prognoserna blir flödestoppen i Lappo å mindre än genomsnittet och infaller mot slutet av april. NTM-centralen i Södra Österbotten strävar efter att minska flödestoppen genom att ta in flödesvatten i de konstgjorda sjöarna och de reglerade natursjöarna i Närpes å, Lappo å och Kyro älv.

Även i Kronoby å, Perho å och Lestijoki å ökar vattenföringen mot veckoslutet enligt prognoserna, men flödestoppen i dessa åar väntas infall senare i april. Enligt nuvarande väderprognoser blir temperaturerna i området tämliga låga, vilket stävjar snösmältningen och islossningen.

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:

  • Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794
  • Gruppchef Kim Klemola, tfn 0295 027 829
  • Chef för vattenresursenheten Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919

 


Regional information