Navigeringsmeny

Regional information

Vår långtgående allemansrätt gör det möjligt att njuta av naturen

Finlands traditionsenliga allemansrätt ger oss strålande möjligheter till aktivitet och avkoppling i naturen oberoende av vem som äger eller innehar ett område. Rekreation i naturen är inom ramen för allemansrätten gratis och förutsätter inte markägarens tillstånd eller samtycke. Den som rör sig i naturen måste emellertid komma ihåg sitt ansvar: man får inte skada eller störa någon annan eller naruren när man utnyttjar allemansrätten.

Grunden till allemansrätten finns i Finlands lagstiftning och i flera lagar som tryggar, styr och begränsar allemansrätten. Med stöd av allemansrätten får man till exempel utan att orsaka onödig skada, olägenhet eller störning simma och åka båt i vattendrag. Dessutom får man röra sig i naturen till fots, på skidor eller cykel, utom på gårdsplaner och områden som tagits i särskilt bruk, till exempel åkrar som odlas och planteringar). Man kan tillfälligt vistas och övernatta på platser där det också annars är tillåtet att röra sig.

Även vilda bär, svampar och blommor kan plockas för eget bruk eller till försäljning. Markägaren har inte äganderätt till dessa.

- Det är viktigt att komma ihåg sitt ansvar när man utnyttjar allemansrätten. Även om allemansrätten är långtgående, skyddar finsk lag exempelvis vars och ens hemfrid. Därför är det bra att observera att tält ska slås upp på tillräckligt avstånd från bebyggelse och att bär inte får plockas inne på någons gård, berättar Maria Hakala, jurist vid enheten för samhälle och natur vid NTM-centralen i Birkaland.

Bär skräpet med dig

Utnyttjandet av allemansrätten får inte medföra mer än ringa skada eller störning för andra eller miljön. Det är förbjudet att skada och fälla träd och avsiktligt störa fridlysta djurarterna, i synnerhet under förökningstiden, på viktiga rastplatser under flyttningen eller på platser som annars är viktiga under deras livscykel. Alla fågelarter är fredade under häckningstiden.

- Nu under coronapandemin, liksom under sommaren överlag, är vi många som rör oss i skog och mark. Det är alltså viktigt att ha koll på allemansrätten och begränsningarna av den, och beakta det här när man är ute i naturen. Exempelvis får man inte lämna skräp efter sig i naturen. Också behovet av fisketillstånd bör kontrolleras, även om allemansrätten tillåter mete, pilke och pimpelfiske, konstaterar Hakala.

Även användningen av eld kräver noggrannhet och tillräcklig försiktighet. Till exempel får man inte göra upp öppen eld om Meteorologiska institutet har utfärdat varning för skogs- eller gräsbrand, och öppen eld får inte heller göras upp på någon annans mark utan markägarens tillstånd. Räddningsverket kan ge mer information om restriktionerna.

Ta förhand reda på eventuella restriktioner i området

Naturvårdslagen gör det möjligt att begränsa vistelse i naturskyddsområden. Det finns skillnader i begränsningarna beroende på typ av naturskyddsområde. Exempelvis kan en bestämmelse som förbjuder eller begränsar rätten att färdas, slå läger, stiga i land eller att hålla båt, fartyg eller annat fordon skrivas in i beslutet om att inrätta en nationalpark eller ett annat naturskyddsområde eller i ordningsstadgan för parken eller området. Förbud eller begränsningar i rätten att färdas eller stiga i land förutsätter att förbudet eller begränsningen är nödvändig för att djurlivet eller växtligheten ska kunna bevaras. Man bör på förhand ta reda på om det finns begränsningar i rätten att färdas i ett område.

- Nationalparkerna har under de senaste veckorna varit särskilt populära utflyktsmål. Allemansrätten gäller inte som sådan i naturskyddsområden, såsom nationalparker. Vanligtvis får man röra sig fritt av egen kraft, men det kan finnas begränsningar. Att meta, pimpla och pilka och att plocka bär och svampar är däremot tillåtet, säger Hakala vidare.

Allemansrätten i korthet

Du får

 • röra dig utomhus till fots, på skidor eller cykel utom på gårdsplaner och områden som tagits i särskilt bruk (till exempel åkrar som odlas och planteringar)
 • tillfälligt vistas på sådana platser där det också annars är tillåtet att röra sig (till exempel tälta på tillräckligt avstånd från närmaste bebyggelse)
 • plocka vilda bär, svampar och blommor
 • meta, pimpla och pilka
 • färdas i vattendrag och på isen

Du får inte

 • störa eller orsaka olägenheter eller skador för andra människor eller naturen
 • störa vilda djur och fåglars häckning
 • fälla eller skada träd
 • ta mossor, lavar, jordmaterial eller träd
 • störa hemfriden
 • skräpa ner
 • köra med motordrivna fordon i terräng utan tillstånd av markägaren
 • fiska och jaga utan vederbörligt tillstånd.

Mer information om allemansrätten, mer detaljerade frågor och svar bland annat om bärplockning, samt en guide till allemansrätten på svenska, finska, engelska och ryska finns på webbplatsen ymparisto.fi:

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)