Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Samrådet om ändring av klassificeringen och avgränsningen av grundvattenområden i Karleby börjar (Mellersta Österbotten)

Grundvattenområdena i Karleby ligger huvudsakligen i två åsavsnitt. Före justeringen av klassificeringen har det funnits 16 grundvattenområden i Karleby stads område, av vilka 14 är viktiga (klass I) och 2 lämpliga för vattenförsörjning (klass II). Tre (3) grundvattenområden överskrider kommungränserna. Utöver ovan nämnda föreslås att två nya grundvattenområden klassificeras. För flera grundvattenområden föreslås gränsjusteringar.

På grundvattenområdena i Karleby finns 16 grundvattentäkter i bruk för samhällenas vattenbehov. Från vattentäkterna tas grundvatten sammanlagt ca  8800 m3/dygn för Karleby stads och närkommunernas behov.

Materialet som gäller ändringarna av klassificeringen av grundvattenområdena i Karleby är framlagda till påseende 28.6.-30.8.2019:

  • Karleby stads kundbetjäning och rådgivning, Ämbetsgränd 5, ingången i D-delen, vardagar kl. 8-16
  • Regionbyrån i Kelviå, Kälviäntie 24, vardagar kl. 9-15 (stängd 1.7.-4.8.)
  • Biblioteket i Lochteå, Metsäpellontie 2, 68230 Lochteå, mån. 10-19, tis. 10-1 ons. 12-19, tors. 12-19, fre. 10-16, dag före helgdag 10-16 (stängd 10.7.-7.8.)
  • Regionbyrån i Ullava, Ullavantie 672, vardagar kl. 9-15 (stängd 27.6.-28.7.)

Utlåtande begärs utöver av den huvudsakliga förläggningskommunen (Karleby) även av Kalajoki, Kannus och Kronoby samt av de vattenverk, som tar vatten från grundvattenområdena som samrådet gäller. Meddelande om förslagen till gränsändringar skickas med brev till de markägare, till vilkas fastigheter grundvattenområdena föreslås utvidgas. Alla kommuninvånare har möjlighet att framföra information som är väsentlig för klassificeringen och avgränsningen av grundvattenområdena.

Grundvattenområdena avgränsas och klassificeras på basis av bästa tillgängliga geohydrologiska information. På så sätt kan NTM-centralen även senare justera grundvattenområdenas gränser och klassificeringar på basis av ny information.

Lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen förnyades år 2015. Enligt den nya lagstiftningen ska alla grundvattenområden granskas enligt skyddsbehov och lämplighet för vattenanskaffning. På samma gång granskas ekosystem som är beroende av grundvatten. Enligt lagen ska NTM-centralen klassificera grundvattenområdena enligt följande:

  • Klass 1, sådana grundvattenområden som är viktiga för vattenförsörjning, där mer än i genomsnitt 10 kubikmeter vatten per dygn eller vatten för fler än femtio personers behov används eller är avsett att användas för samhällets vattenförsörjning eller som hushållsvatten.
  • Klass 2, sådana övriga grundvattenområden som lämpar sig för vattenförsörjning, vilka har en så riklig grundvattenförekomst och sådana övriga karakteristika att de lämpar sig för användning som avses i punkt 1.
  • Klass E, grundvattenområde av vars grundvatten ytvattenekosystem och terrestra ekosystem är direkt beroende.

Mer information:


Regional information