Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Kuormitusselvitys ja kunnostussuunnittelu Kauvatsanjoen valuma-alueella

FCG aloittaa heinäkuussa 2019 Kauvatsanjoen valuma-alueella vesistökuormitusselvitykseen ja kunnostussuunnitteluun liittyvät maastotyöt. Työ on Pirkanmaan ELY-keskuksen tilaama. Kesän 2019 maastotöissä kartoitetaan Kauvatsanjoen valuma-aluetta Ikaalisten, Hämeenkyrön, Sastamalan, Porin, Ulvilan, Kokemäen ja Huittisten kuntien alueella. Selvitysalueeseen kuuluvat Sävijoen alue, Vesajärven valuma-alue, Märkäjärven, Mouhijärven, Kiikoisjoen, Piilijoen ja Sääksjärven alueet, Rukajoen valuma-alue ja Kauvatsanjoen alaosan alue.   

Maa- ja metsätalousvaltaisilla alueilla kartoitetaan vesistökuormitusolosuhteita sekä mahdollisia vesiensuojelutoimenpiteiden perustamispaikkoja. Mahdollisia vesiensuojelutoimenpiteitä voivat olla esimerkiksi kosteikot, laskeutusaltaat, pintavalutuskentät, tulvatasanteet/-niityt ja tulvavesien viivytysalueet, virtaamansäätö putkipadolla, eroosiosuojaukset, pohjapadot, kivikynnykset tai kiveykset ja muut mahdolliset uomien luonnontilaa parantavat ja vesistökuormitusta vähentävät toimenpiteet.      

Suunnittelun tavoitteena on tehostaa vesiensuojelua ja vähentää vesistökuormitusta Kauvatsanjoen valuma-alueella. Suunnittelu ei velvoita maanomistajia mahdollisten kohteiden perustamiseen. Toteutus perustuu täysin vapaaehtoisuuteen ja mm. maanomistajan ja asianosaistahojen hyväksymän rahoitusmallin löytämiseen. Pääosin suunnittelussa ei tässä vaiheessa edetä tarkempaan toteutussuunnitteluun asti. Asiasta kiinnostuneiden kanssa käydään mielellään läpi asioita mahdolliseen jatkosuunnitteluun ja rahoitusmahdollisuuksiin liittyen.

Paikallisilta viljelijöiltä sekä muilta asukkailta ja toimijoilta toivotaan vinkkejä sopivista suunnittelukohteista. Toivomme teidän olevan yhteydessä suunnittelijoihin erityisesti, mikäli haluatte keskustella oman tilanne mahdollisista kohteista ja esimerkiksi tilanne alueella liikkumisesta, jotta näistä voidaan keskustella ennen maastotöiden aloittamista.

Lisätietoja

Elisa Puuronen, suunnitteluinsinööri, puhelin 040 7008064, etunimi.sukunimi@fcg.fi

Tiina Mäkelä, biologi, puhelin 044 704 6264, etunimi.sukunimi@fcg.fi

Sami Moilanen, vesitalousasiantuntija, puhelin 0295 036 358, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Ämer Bilaletdin, erikoistutkija, puhelin 050 3302 149, emir.bilaletdin@ely-keskus.fi@ely-keskus.fi


Regional information