Navigeringsmeny

Regional information

Avgränsning och klassificering av grundvattenområden i Kronoby inleds (Österbotten)

Grundvattenområdena på Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens område avgränsas och klassificeras på nytt. Lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen reviderades år 2015*. Enligt den nya lagstiftningen ska alla grundvattenområden granskas enligt skyddsbehov och lämplighet för vattenanskaffning. På samma gång granskas ekosystem som är beroende av grundvatten. Ett kommunspecifikt samråd ordnas om avgränsnings- och klassificeringsändringarna, och följande i tur står Kronoby. Under samrådet har kommuninvånarna möjlighet att bidra med information som har betydelse för klassificeringen och gränsdragningen.

I Kronoby föreslås inga omfattande gränsdragningar. Delområden A och B på Viiperioosi grundvattenområde sammanslås, och gränserna på några områden flyttas eller justeras för att bättre motsvara grundvattenformationernas hydrogeologi. I klassificeringen föreslås totalt åtta grundvattenområden inom Kronobys område, varav Borgmossåsen, Emet, Storåsen, Viiperinoosi och Överbyggsåsen klassificeras som klass 1 och Keminacken, Pläkkisenharju och Seljesåsen som klass 2.

Enligt lagen ska Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) klassificera grundvattenområden enligt följande:

  • Klass 1, sådana grundvattenområden som är viktiga för vattenförsörjning, där mer än i genomsnitt 10 kubikmeter vatten per dygn eller vatten för fler än femtio personers behov används eller är avsett att användas för samhällets vattenförsörjning eller som hushållsvatten.
  • Klass 2, sådana övriga grundvattenområden som lämpar sig för vattenförsörjning, vilka har en så riklig grundvattenförekomst och sådana övriga karakteristika att de lämpar sig för användning som avses i punkt 1.
  • Närings-, trafik- och miljöcentralen klassificerar dessutom i klassen E de grundvattenområden, av vars grundvatten ytvattenekosystem och terrestra ekosystem är direkt beroende.

Beredningshandlingarna om grundvattenområdenas gräns- och klassificeringsförslag är framlagda till påseende på kommunernas officiella anslagstavlor i Kronoby och Kaustby under tiden 27.1.2020–16.3.2020 samt elektroniskt på:

www.miljo.fi > Vatten > Vattenskydd > Skydd av grundvatten > Grundvatten i Finland > (välj) Södra Öster-bottens NTM-central

NTM-centralen påminner om att klassificeringen och gränsdragningen endast görs på basis av hydrogeologisk information och vattentagning. Informationen kan skickas till NTM-centralen senast 16.3.2020 kl. 16.15 via post eller e-post:

Registraturen för NTM-centralen i Södra Österbotten, Alvar Aallon katu 8, PB 156, 60101 Seinäjoki

E-post: registratur.sodraosterbotten(at)ntm-centralen.fi

Tilläggsinformation:

 

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)