Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Kristinestad, Närpes stad och Kaskö stad har uppdaterat sina trafiksäkerhetsplanen (Österbotten)

Kristinestad, Närpes och Kaskö har gjort upp en ny trafiksäkerhetsplan kommunvis som blev färdiga våren 2019. Trafiksäkerhetsplanen är ett samarbete mellan NTM-centralen i Södra Österbotten, kommunerna samt en del andra aktörer. Staden och NTM-centralen har som beställare av arbetet ansvarat för utarbetandet av planen.

Syftet med planen var att hitta åtgärder somt förbättrar säkra och hållbara transporter inom Kristinestad, Närpes och Kaskö samt som är realistiska och möjliga att förverkliga. Trafiksäkerhetsplan utgår från den landsomfattande säkerhetsvisionen och visionen på området är "ingen ska behöva omkomma eller skadas allvarligt i trafiken och trafiken skall kännas trygg". Planen innehåller en analys av den nuvarande situationen i trafiken, handlings- och åtgärdsförslag för utvecklandet av den fysiska trafikmiljön samt för utvecklandet och genomförandet av fostrings-, bildnings- och informationsarbete. Med planen försöker man säkra att arbetet i trafikfostran når alla ålders- och trafikgrupper.

I kommunerna koordineras trafiksäkerhetsarbetet av tväradministrativa trafiksäkerhetsgrupper. En regional grupp stöder verksamheten i kommunerna och bistår vid t.ex. koordinering av gemensamma trafiksäkerhetsärenden. Grunden för trafiksäkerhetsarbetet i kommunen är den lokala trafiksäkerhetsgruppen.

Gruppen behandlar hela fältet för trafiksäkerhetsarbetet, med andra ord diskuteras åtgärder med anknytning till såväl trafikmiljön som trafikfostran och kommunikation samt övervakning. Tyngdpunkten i verksamheten ligger dock på trafikfostran och kommunikation samt på frågor kring trafiksäkerhetsarbetets strukturer, till exempel utbildning av olika personalgrupper och kopplandet av trafiksäkerhetstemat till stadens strategier.

Trafiksäkerhetsgruppen har följande uppgifter:

  • Organisera arbetet och fördela ansvaret.
  • Sätta upp mål och fastställa tyngdpunkter samt revidera dessa årligen.
  • Uppdatera och genomföra verksamhetsplanerna.
  • Följa upp den aktuella trafiksäkerheten och dess utveckling samt trafiksäkerhetsarbetet.
  • Information både inom stadens förvaltning och utåt till kommuninvånarna.
  • Beakta olika trafikantgrupper vid planeringen av markanvändningen och trafiken

Slutrapporterna finns på ELY-centralen hemsida:  Trafiksäkerhetsplaner - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

Mer information om planen ges av:

Kjell Lind, NTM-centralen i Södra Österbotten, kjell.lind@ely-keskus.fi

Niklas Brandt, Kristinestad, niklas.brandt@krs.fi

Stig-Erik Ingves, Närpes, stig-erik.ingves@narpes.fi

Jarmo Latikka, Kaskö, jarmo.latikka@kaskinen.fi

Christel Kautiala, Destia Oy, christel.kautiala@destia.fi

Antti Udd, Destia Oy, antti.udd@destia.fi


Regional information