Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Arbetsgruppen för programmet för inhemskt ägande besökte Vasa (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Inhemskt ägande i företag stärks genom ett program vars syfte är att hitta metoder som bidrar till att det finländska ägandet i företag stärks, breddas och blir mer jämställt. På detta sätt eftersträvas nya arbetsplatser, ekonomisk tillväxt och välfärd. Arbets- och näringsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för programmet. Arbetsgruppens ordförande är riksdagsledamot Juha Sipilä.

Arbetsgruppen och arbetsgruppens ordförande Juha Sipilä besökte Vasa den 11 november i samband med ett regionalt evenemang kring temat. Evenemanget var delvis virtuellt. Antalet deltagare på plats och via distansförbindelse var sammanlagt ca 75 intresserade företagare, företagsrepresentanter, investerare och representanter för intressentgrupper. Evenemanget öppnades av överdirektör Timo Saari från NTM-centralen i Österbotten. Efter det talade riksdagsledamot Juha Sipilä till åhörarna om nuläget i fråga om inhemskt ägande och investerande och vilken inverkan det har på ekonomin. Professor Timo Rothovius, en av keynote-talarna, gav sin synpunkt ur finländskt investerarperspektiv. I sitt anförande fokuserade han på beskattningen och finländska investerares förmåga att ta risker.

Fibans affärsängel Kaj Rönnlund fortsatte på samma tema som Rothovius. Rönnlund underströk att privata affärsänglar är viktiga i ett företags initialskede och betonade att i bästa fall är ägarna med och skapar en långsiktig delägarstrategi. Efter de två expertinläggen delade företagare och företagarrepresentanter med sig av sina synpunkter på inhemskt ägande. Viktiga utvecklingsobjekt lyftes fram under evenemanget. Privat och inhemskt kapital behövs som incitament för ekonomisk tillväxt. Utländska investerare är välkomna, men inhemskt kapital behövs i högre grad för att stöda ny företagsverksamhet. Att göra sin första affär och idka exporthandel upplevs som problematiskt utan tillräcklig finansiering och tillräckligt stöd. Betydelsen av konsekvent ekonomifostran lyftes också fram.

En inspelning av evenemanget kommer senare.

Ytterligare information om programmet för inhemskt ägande:
handelsråd Kari Virtanen, ANM, tfn 0295 047 707, kari.virtanen(at)tem.fi (arbetsgruppens sekretariat)