Navigeringsmeny

Regional information

Två färjor trafikerar sträckan Korpo-Norrskata-Houtskär under vintersäsongen 2020-2021 (Egentliga Finland)

Precis som tidigare år kommer två färjor att trafikera sträckan Korpo–Norrskata–Houtskär nästa vintersäsong. Vintertidtabellen gäller från början av november till mitten av april. Färjetrafiken till Norrskata och Houtskär ordnas i regel med egna färjor och tidtabeller. NTM-centralen fortsätter diskussionen med Pargas stad om ordnandet av färjetrafiken och servicenivån från vintern 2021–2022 framåt.

NTM-centralen konkurrensutsatte år 2019 trafiktjänsterna vid 40 färjelägen och ingick fyra avtal om färjetrafiktjänster under övergångsperioden. Avtalen är en del av en upphandlingsstrategi enligt vilken man i framtiden ska ingå långvariga avtal på upp till 20 år. Utvecklingsåtgärderna för skärgårdstrafiken siktar bl.a. på en betydande minskning av utsläppen, samhällsekonomisk effektivitet, en servicenivå som motsvarar efterfrågan samt lika möjligheter till rörlighet på riksnivå.

Genom övergångsavtalen avhjälps de värsta trafikproblemen och trafiken utvecklas enligt målen i upphandlingsstrategin. I sin helhet kommer ändringarna att minska koldioxidutsläppen från färjetrafiken med över 12 %. Granskat per färjeläge minskas utsläppen med upp till 70–80 % jämfört med den nuvarande nivån. Genom nyinvesteringar kommer de trafikerande frigående färjornas medelålder att sänkas med 10 år när äldre färjor tas ur trafik. Därtill kommer verksamheten att effektiviseras och moderniseras tack vare den tekniska utvecklingen och 9 färjelägen kommer att förbättras gällande kapacitet och förmedlingsförmåga. Ändringarna i servicenivån görs utgående från respons av väganvändarna och trafikuppföljning. NTM-centralen samlar ständigt in information om förmedlingsförmågans tillräcklighet enligt färjeläge. Målet är att svara på efterfrågan och utveckla färjetrafiken som en del av ett fungerande trafiksystem.

I avtalet för övergångsperioden förbättras bärigheten och förmedlingsförmågan vid färjeläget i Korpo–Norrskata när Mergus (27 personbilar/130 ton) ersätts av den frigående färjan Aura (52 personbilar/150 ton), som flyttas från färjeläget Gustavs–Iniö 2023. Trafikeringskostnaderna för färjeläget sjunker med en nyare färja och kapaciteten ökar med över 20 % jämfört med den nuvarande nivån, medan trafikutsläppen förblir så gott som oförändrade. Trafikmängderna på färjelägena Korpo–Norrskata–Houtskär i den yttre skärgården är små i förhållande till färjetrafikens kapacitet och förmedlingsförmåga. NTM-centralens mål är att förbättra trafikens kostnadseffektivitet och minska koldioxidavtrycket under den lugnare vinterperioden genom att trafikera mellan Korpo–Norrskata-Houtskär med en färja och en kombinerad tidtabell.

Färjkapacitet och förmedlingsförmåga riktas så bra som möjligt enligt efterfrågan och behov vid färjelägena. Ibland krävs smärtsamma lösningar samt mer tid och diskussion för att medla mellan helheten och finansieringsramen samt behov och önskemål.

Mer information: NTM-centralen i Egentliga Finland, vägingenjör Tapani Jaakkola, förnamn.efternamn@ntm-centralen.fi

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)