Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Höjningar av statsstödet för utredning och sanering av förorenade områden

Maximibeloppen för statligt stöd har höjts, men procentandelarna förblir oförändrade. I fortsättningen kan privatpersoner och dödsbon även få stöd retroaktivt. Genom ändringarna svarar man på kostnadsökningen och strävar efter att uppmuntra till undersökning och sanering av förorenade områden.

Från och med den 12 augusti 2022 har det skett ändringar i villkoren och beloppen för statligt stöd för utredning och sanering av förorenade områden. Understöd som beviljas av NTM-centralen kan sökas för utredning av fara eller olägenhet som förorening av mark, grundvatten eller sediment orsakar hälsan eller miljön samt för sanering av förorenat område.

"I fortsättningen kan fysiska personer och dödsbon få understöd retroaktivt när de godtagbara kostnaderna har uppkommit tidigast två år innan ansökan lämnas in. Tidigare har man varit tvungen att ansöka om understöd innan kostnaderna uppkommit ", berättar ledande jurist Mika Heinonen vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland. NTM-centralen i Birkaland behandlar ansökningar om understöd för hela landet.

Kännbara höjningar av maximibeloppen

Stödets procentandelar förblir oförändrade, men maximibeloppen för understöd som beviljas för utredning av föroreningar ökar något. Maximibeloppet för understöd som beviljas för en grundutredning är i fortsättningen 15 000 euro (tidigare 10 000 euro), och maximibeloppet för en preciserande fortsatt utredning är nu 20 000 euro (tidigare 15 000 euro).

Om det finns risk för att föroreningen medför allvarlig fara för hälsan eller miljön eller om kostnaderna för utredning eller sanering av föroreningen är särskilt oskäliga för sökanden, kan understöd beviljas till ett belopp på högst 30 000 euro (tidigare 20 000 euro).

"Man kan också få förhöjt understöd när mer än 50 procent av den ersättande jordmassa som hämtas till platsen för massutbyte är återvunnen. Tidigare var en höjning möjlig endast om över 60 procent av den massa som skulle föras bort direkt utnyttjades på nytt. Ovan nämnda procentgräns sänktes nu till 50 procent ", summerar Heinonen.

De nya riktlinjerna tillämpas på ansökningar som inkommit från och med den 12 augusti 2022. Anhängiga ansökningar behandlas enligt de gamla villkoren.

Läs mer