Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Kolmannes Pirkanmaan kasvihuonepäästöistä leikattu - tavoitteena olla hiilineutraali vuonna 2030

Pirkanmaalla on pystytty vähentämään kasvihuonepäästöjä 32 prosenttia vuodesta 2007 lähtien, selviää tuoreesta Pirkanmaan ELY-keskuksen teettämästä laskelmasta. Kehitys johtuu erityisesti teollisuuden päästövähennyksistä kuten esimerkiksi kaukolämmön ja sähkön tuotannon päästöjen vähentymisestä.

Pirkanmaan päästöt on laskettu kuntakohtaisesti vuodesta 2007 ja niistä on tehty koko maakunnan kattava yhteenveto. ELY-keskuksen koordinoimassa maakunnan ilmastotyössä tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Se tarkoittaisi kasvihuonepäästöjen vähentämistä 80 prosentilla vuodesta 2007 ja loput 20 prosenttia katetaan hiilinieluilla. Pirkanmaan suurin hiilinielu ovat metsät, mutta hiilineutraaliustavoite on haastava myös niiden osalta.

- Kehitys on ollut oikeansuuntaista ja tavoite on edelleen mahdollinen, mutta aivan uudenlaisiakin avauksia kaivataan. Esimerkiksi maataloudessa on paljon mahdollisuuksia peltojen hiilensidontaan sekä rakennusten ja työkoneiden energiankäyttöön liittyen, sanoo Pirkanmaan ELY-keskuksen erityisasiantuntija Soili Ingelin.

Hämeenkyrö näyttää suuntaa

Pirkanmaalla kunnat ovat olleet hyvin aktiivisia ilmastoasioissa ja liittyneet valtakunnalliseen Kohti hiilineutraalia kuntaa -verkostoa (Hinku).

Hyvä esimerkki on Hämeenkyrö, joka liittyi ensimmäisenä Pirkanmaalla Hinku-verkostoon. Kunnassa on pystytty vähentämään päästöjä 50 prosenttia 2007-2016.  Hämeenkyrössä tehdään ilmastotyötä aktiivisesti kaikilla sektoreilla. Päästökehityksessä merkittävää on ollut uusi biovoimalaitos, jonka myötä kauko- ja prosessilämmön ja sähkön tuotannossa siirryttiin maakaasusta biopolttoaineisiin. Kunta on tehnyt myös omaa ilmastotyötään esimerkiksi kiinteistöjen energiankulutukseen sekä ympäristökasvatukseen liittyen.

Kuva alla: Pirkanmaan Hinku-kunnat vuosina 2016, 2017 ja 2019.

Uusilla verkkosivuilla tietoa Pirkanmaan ympäristön tilasta

Kuntakohtaisten päästölaskentojen tulokset ovat saatavilla vastikään julkaistuilla www.ymparistoviisas.fi -verkkosivuilla. Sivuille on koottu laajasti tietoa maakunnan ympäristön tilasta, meneillään olevista hankkeista sekä mahdollisuuksista vaikuttaa ilmastoon. Sivuilla seurataan Pirkanmaan ympäristöohjelman tavoitteiden toteutumista.

- Puolueeton, tasapuolinen tieto on lähtökohta kaikelle vaikuttavalle toiminnalle ympäristön hyväksi. Sivuja hallinnoivalla Pirkanmaan ELY-keskuksella on paljon tietoa ympäristön tilasta, jota halutaan tuoda kaikkien ulottuville ja samalla kannustaa pirkanmaalaisia mukaan toimintaan. Jokainen voi vaikuttaa omalla tahollaan ja tasollaan, toteaa Soili Ingelin.

Hiilinieluista tekeillä selvitys

Syksyllä työ maakunnan hiilineutraaliuden eteen jatkuu hiilinieluselvityksen tulosten julkaisulla. Päästölaskennat täydentyvät myös Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) valtakunnallisen päästölaskennan valmistuessa. Nämä asiat ovat myös esillä perinteisessä Ympäristöohjelmaseminaarissa 10.10.2019 Tampereella.

Pirkanmaan kasvihuonekaasupäästöjen analysointi ja havainnollistaminen -selvityksen laati Avoin yhtiö Tietotakomo Pirkanmaan ELY-keskuksen toimeksiannosta. Se syventää aiempia maakunnallisia laskelmia kuntatasolle.

Lisätiedot:

Erityisasiantuntija Soili Ingelin, p. 0295 036 333, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Projektikoordinaattori Valeria Kerkkä, p. 0295 036 062, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi


Regional information