Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Kohti uutta maaseudun kehittämisen ohjelmakautta - CAP27  (Pirkanmaa)

EU:n yhteistä maaseutupolitiikkaa CAP27 on valmisteltu muutama vuosi. Sen tavoitteissa korostuvat ilmasto- ja ympäristöasiat sekä EU- että kansallisella tasolla.

EU-tason tavoitteina on 

  • parantaa elintarviketurvaa varmistamalla kestävä ja monipuolinen maatalousala 
  • edistää ympäristö- ja ilmastotavoitteita tukemalla ympäristönhoitoa ja ilmastotoimia ja
  • lujittaa maaseutualueiden sosioekonomista rakennetta. 

Suomen kansallisiksi painopisteiksi on valittu

  • ympäristö- ja ilmastoviisas maatalous,
  • uudistuva ja monipuolinen maaseutu sekä
  • aktiivinen maatalous ja ruuantuotanto.  

Suurimpina muutoksina nykyiseen ja aiempiin ohjelmakausiin verrattuna on CAP-suunnitelman toimeenpanomalli, jossa keskeistä ovat tulokset ja niiden osoittaminen. Ympäristö- ja ilmastopainotukset ovat aiempaa vahvemmin esillä. CAP-suunnitelman tavoitteena on edistää ilmastomuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista sekä kestävää kehitystä. Lisäksi edistetään mm.  luonnonvarojen kestävää käyttöä ja luonnon monimuotoisuuden suojelemista.  

CAP-suunnitelman tarkoituksena on mahdollistaa ja tukea viljelijöiden siirtymisessä kohti kestävämpää ruokajärjestelmää. Iso osa suunnitelman ilmasto- ja ympäristötoimista on suunniteltu toteuttavan maanviljelijöille kohdentuvien tukimuotojen kuten täydentävien ehtojen, ympäristö- ja luomukorvausten, viherryttämistuen ja ympäristöinvestointien kautta.

Näiden lisäksi suunnitelman muut tukitoimet, jotka kohdistuvat maaseudun muuhun yritystoimintaan ja maaseudun asukkaille, edistävät osaltaan siirtymistä kohti hiilineutraaliutta. Kehittämistyötä tehdään jatkossakin alueellisena ELY-keskuksen rahoittamina toimina sekä paikallisen tason toimintana Leader-ryhmien välityksellä. 

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelman 2023−2027 mukaisesti Pirkanmaan tavoitteena on olla suunnannäyttäjä kestävien ja kannattavien ratkaisujen maaseudusta. Ilmastonmuutos ja digitalisaatio ovat kehittämissuunnitelman läpileikkaavia teemoja. Maaseudun toimijoiden arjessa tämä näyttäytyy monin eri tavoin. Viljelijätukien lisäksi rahoitusta kohdennetaan maaseudun muun yritystoiminnan uudistamiseen, kestävien investointien tekemiseen ja yhteistyön edistämiseen. Maaseudun vetovoimaisuutta houkuttelevana asuinympäristönä edistetään kehittämällä palveluita ja tukemalla monipaikkaisuutta (mm. digitaalisuus ja liikkuvat palvelut). 

Maa- ja metsätalousministeriön valmistelee CAP27-suunnitelmaa vielä tämän syksyn ajan. Suunnitelma on tarkoitus toimittaa Euroopan komission käsittelyyn vuoden loppuun mennessä. Käytännön toimien odotetaan alkavan vuonna 2023, jolloin myös Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelman 2023−2027 toimeenpano alkaa.