Navigeringsmeny

Regional information

Vattenrättsligt tillstånd har beviljats för att minska den inkommande vattenföringen i sjön Kivi- ja Levalampi och arbetet inleds på hösten (landskapen i Österbotten)

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har beviljat NTM-centralen i Södra Österbotten tillstånd för ändringsprojektet i Kivi- ja Levalampi konstgjorda sjös tillrinningsområde i Närpes ås avrinningsområde. I projektet strävar man efter att förbättra dammsäkerheten i Kivi- ja Levalampi konstgjorda sjö, hanteringen av översvämningsrisker i Närpes å och anpassningen till klimatförändringen. Behovet av att minska den inkommande vattenföringen till Kivi- ja Levalampi konstgjorda sjö har framhävts under de senaste åren, eftersom flödesvattnet flera gånger har runnit över vallarna i Lintuluoma kanal vid störtregn. Om den inkommande vattenföringen är mycket stor, kan det leda till okontrollerad avtappning eller till att Kivi- ja Levalampi konstgjorda sjös konstruktioner riskeras. En gång i tiden på 1970-talet när Kivi- ja Levalampi utvidgades styrdes rikligt med vatten om så att det började rinna via den konstgjorda sjön för att trygga så stort sötvattenuttag som möjligt i Kaskö även under torra perioder.  Eftersom skogsindustrin i Kaskö inte längre har lika stort behov av vatten, behöver man inte längre använda Kivi- ja Levalampi som vattenreservoar under torrperioder i samma utsträckning som tidigare.

Den inkommande vattenföringen i Kivi- ja Levalampi konstgjorda sjö kommer att minskas genom att återställa det naturliga vattenflödet som rådde före regleringen av Närpes å så att vattnet rinner via Lintu-Tupenluoma och Wacklininoja förbi den konstgjorda bassängen direkt ut i Närvijoki å.  Idag strömmar vattnet i Kivi- ja Levalampi påfyllningskanal (Lintuluoma kanal) ut i Kivi- ja Levalampi konstgjorda sjö. Återställande av vattenföringen fordrar delvis rensning av Lintu-Tupenluoma och Wacklininoja på en sträcka av drygt fem kilometer för att fårornas vattenledningsförmåga ska vara tillräcklig för en större vattenmängd. På platsen där vattenföringen styrs om byggs dammar i Kivi- ja Levalampis påfyllningskanal och i den övre delen av Lintu-Tupenluoma. Rensningen görs huvudsakligen genom att göra fårans tvärsnittsyta större på bredden från den andra stranden. I Flikunluoma nedanför Säläisjärvi utförs också en uppsnyggande rensning. Mängden grävmassor uppgår till ca 45 000 m3 ftr. Även nio trummor och en bro förnyas för att säkerställa tillräcklig vattenledningsförmåga.

Hanteringen av översvämningsrisker förbättras också genom att ändra tillståndsvillkoren för regleringen av Kivi- ja Levalampi så att vattenlagringsvolymen mellan regleringens övre gräns och högvattenföringens övre gräns lättare kan utnyttjas i en översvämningssituation för att underlätta flödesläget i det nedre loppet under alla årstider. Enligt det tidigare tillståndet är detta tillåtet endast från början av oktober till slutet av maj. Ändringen av regleringen förutsätter inga strukturella förändringar och den kan tas i bruk redan när nästa översvämning infaller.

Vattenutbytet i Säläisjärvi konstgjorda sjö kan förbättras när en del av vattnet som nu styrs till Kivi- ja Levalampi konstgjorda sjö styrs om så att det rinner via Säläisjärvi. I dag är vattenutbytet i den konstgjorda sjön Säläisjärvi obetydligt. I projektet styrs Lintuluomas vattenflöde ända upp till 500 I/s vidare ut i Säläisjärvi. Åtgärden bidrar till att mängden vatten av god kvalitet som flödar till Säläisjärvi blir större, vilket förbättrar sjöns status och höjer rekreationsvärdet. Vattenföringen i Lintuluoma, som överskrider 500 l/s, leds enligt tillståndet ut i Lintuluoma kanal och vidare till Lintuluoma–Tupenluoma förbindelsekanal. Vattnet styrs ut i Säläisjärvi med hjälp av ett 480 meter långt rör.

Arbetet inleds med att röja träden under hösten 2020. Grävarbetet i fårorna utförs under vinterperioden 2020–21 och 2021–22. Största delen av konstruktionerna, såsom dammkonstruktionerna i Kivi- ja Levalampi påfyllningskanal och avtappningsröret från Lintuluoma ut i Säläisjärvi ska enligt planerna byggas sommaren 2021.  Målet är att arbetet huvudsakligen ska vara färdigt år 2022.

Konsekvenserna av ändringsarbetet som utförs i projektet för vattenkvaliteten, grundvattnen, vattenstånden, vattenföringen och fisk- och kräftstammarna kontrolleras innan arbetet påbörjas, under pågående arbete och efter att arbetet har avslutats.

Mer information

  • Ledande vattenhushållningsexpert Tomi Mäki, tfn 0295 027 461
  • Gruppchef Kim Klemola, tfn 0295 027 829
  • Enhetschef Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919

Bilaga: Åtgärdskarta i projektet som syftar till att minska den inkommande vattenföringen i Kivi- ja Levalampi (pdf)

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)