Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Elektronisk enkät kartlägger trafikbehoven för dem som använder konkurrensutsatta förbindelsefartygsrutter (Egentliga Finland)

NMT-centralen i Egentliga Finland öppnar en elektronisk enkät i juni-juli för att kartlägg trafikbehoven för dem som använder förbindelsefartygsrutterna. Användarnas behov kartläggs för rutterna Korpo, Nagu norra, Pargas, Borgå och Sibbo. Användarnas behov utreds för framtida trafikinvesteringar. Enkäten är öppen även för servicenivån på Nagu södra och tvärgående rutter, trots att man inte avser att konkurrensutsätta dessa trafikrutter på nytt. Enligt NMT-centralen har användarnas behov av trafikservicen ändrat sedan den tidpunkt då rutten konkurrensutsattes. På basis av enkätsvaren bedömer NMT-centralen om det finns behov av en ändring i servicen. Tack vare tjänsteanvändarnas deltagande i planeringen av trafikservicen kan trafiken anpassas till de verkliga behoven och bidra till en ändamålsenlig planering av trafikservicehelheten.

NMT-centralen i Egentliga Finland arrangerade förra hösten två planeringsmöten för användarna av förbindelsefartygstrafiken i samband med att konkurrensutsättningen av rutterna Utö och Velkua bereddes. Responsen från planeringsmötena var uppmuntrande.

Härnäst kommer man att pröva på att samla in bakgrundsinformation för de konkurrensutsatta rutterna elektroniskt. Bakgrundsinformationen kommer att tillämpas på planeringsmötena för allmänheten. Mötena kommer att hållas ruttvis i augusti-september 2019 och närmare information delges närmare de planerade tidpunkterna. Planeringsmötenas syfte är att bilda en gemensam uppfattning om ruttens servicenivå samt de viktigaste kraven gällande fartygen. Som grund för det gemensamma arbetet står anslagsramen, materialet från servicenivåenkäten samt marknadsläget.

Enkäterna finns på adressen: http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/saaristoliikenne-kilpailuttaminen.

Svarstiden för enkäten är till och med den 31 juli 2019. Enkäten om servicenivån på Nagu södra och tvärgående rutterna är öppen fram till den 14 juli 2019.

Ytterligare information: NMT-centralen i Egentliga Finland, sakkunnig inom skärgårdstrafiken Jari Nieminen, jari.nieminen@ely-keskus.fi

 


Regional information