Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Nu kartläggs intresset för ett projekt som förbättrar behandlingen av avloppsslam

I Finland uppkommer årligen ca en miljon kubikmeter slam från reningsverk och torrsubstansen beräknas uppgå till ca 150 000 ton torrsubstans per år. Slammet innehåller mycket näringsämnen som kunde tas till vara och återvinnas i högre utsträckning. Det kan preliminärt beviljas möjlighet till statlig medfinansiering för ett fullskaligt försöksprojekt för behandling av slam från avloppsreningsverk för 20 000–50 000 invånare. Försöksprojektet innebär testning av nya, innovativa metoder för behandling av slam med tanke på återvinning av näringsämnen.

Projektet kommer att genomföras i olika faser. Nu inleds den första fasen med en preliminär kartläggning av olika branschaktörers intresse att göra en utredning för försöksprojektet.

Läs mera:


Regional information