Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Integrationsutbildningen av invandrarföräldrar som är hemma med sitt barn har undersökts

Det är ofta svårt för invandrarföräldrar som är hemma med barnen att passa ihop utbildningen i finska som erbjuds och familjelivet. Deltagande i utbildningarna förutsätter i praktiken att barnvården ordnas på ett eller annat sätt. Sålunda kan en del av småbarnsföräldrarna i praktiken börja med språkstudierna eventuellt först långt efter invandringen. Att bli utanför det inledande skedets integrationsåtgärder ökar möjligheten till utslagning.

I utredningen som nyligen färdigställts inom projektet Hemma i Finland har undersökts olika utbildningsmodeller där vården av barnen har ordnats. Sammanlagt identifierades 35 utbildningsmodeller på olika håll i Finland, av vilka 9 granskades noggrannare.

I allmänhet är det fråga om utbildning i finska, men ofta innehåller utbildningen också andra element som stöder integrationen, exempelvis guidning i näromgivningen och -servicen. Utbildningarna varierar från olika mor-och-barn-klubbar till mera målinriktad språkundervisning samt en mera omfattande verksamhet som stöder integrationen.

I utredningen föreslås inte någon riksomfattande lösning, utan kommunerna har en avgörande betydelse i ordnandet av lämplig utbildning. Kommunerna ska vara medvetna om befolkningsutvecklingen samt invandrarföräldrarnas situation och beakta dessa i sina planer över integrationsåtgärderna. Genom att finansiera och ordna verksamheten kan kommunen påverka utbildningens mål, kvalitet och långsiktighet. Tredje sektorn deltar med en ansenlig insats i ordnandet av verksamheten.


Regional information