Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Vårflödet blir litet, bekanta dig ändå med guiden om översvämningsskydd för småhus (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Mängden snö och snöns vattenvärde varierar kraftigt på olika håll i Österbotten. I kustormådena är det märkbart mindre snö än genomsnittet under denna tid på året. I inlandet är det vinter med nästan normalt snötäcke. Eftersom det i regel är mindre snö än normalt, kommer vattenytorna i reglerade sjöar och konstgjorda sjöar inte att sänkas lika lågt som vanligt i vår.


Lappo å 9.3.2015

På många håll ökade vattenföringen och vattenstånden steg i åarna och älvarna till flödestoppen i början av mars. Nu i slutet av mars ligger nivåerna nära genomsnittlig nivå för tidpunkten. Om det inte blir uppenbart mer snö och is, kommer sannolikt vårens flöden att bli små.

Nu i mitten av mars ligger sjöarna huvudsakligen högre än vad som är vanligt för årstiden. Undantaget är den konstgjorda sjön Kyrkösjärvi, som har legat drygt en meter lägre än normalt, eftersom Seinäjoki stad restaurerar stränderna vid det framtida bostadsmässområdet.


Landskapet vid Kyrkösjärvi har tillfälligt förändrats när vattnet ligger ca en meter lägre än normalt på grund av att stranden utanför bostadsmässområdet iståndsätts.

Kuortaneenjärvi ligger 80 cm högre än vanligt under denna tid på året. Avtappningen pågår för fullt vid Talinkalma damm som reglerar Kuortaneenjärvi. Dammluckorna har tagits bort för en månads tid, eftersom de ska repareras.

I vår och sommar har man för avsikt att reglera den konstgjorda sjön Kalajärvi på ett sätt som avviker från det vanliga. Sjön ska hållas lågt fram till slutet av april då Seinäjoen Energia upphör med all avtappning via kraftverket och börjar renovera anläggningen. Renoveringen kommer enligt planerna att pågå till hösten. Under tiden som kraftverket renoveras kommer NTM-centralen att stänga påfyllningskanalen till Kalajärvi och i den bygga en stängningslucka som förbättrar dammsäkerheten.

Under våren startade ett gemensamt rådgivningsprojektet i de tre landskapen "Effektivare beredskap för översvämningar och översvämningsinformation". Syftet med projektet är att öka invånarnas möjligheter till egenberedskap och att utreda informationsbehov i anslutning till översvämningar och metoder för att snabbt få ut information. Projektet koordineras av Satu-Mikaela Burman på NTM-centralen i Södra Österbotten.

Bekanta dig med guiden om översvämningsskydd för småhus (pdf, 1,5 Mt)


Regional information