Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Sjöarnas syreproblem under våren blev mindre än väntat (Landskapen i Österbotten)

I skiftet av februari-mars såg syresituationen ännu oroväckande ut. På grund av den varma sommaren och den ringa nederbörden under slutet av året var vattenståndet i många sjöar lägre än genomsnittet för årstiden i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten. Då vattenståndet är lägre än normalt och då isen lägger sig relativt tidigt ökar risken för syreproblem särskilt i de grunda sjöarna.

I en grund sjö innebär redan en relativt liten förändring i vattenståndet en stor förändring i vattenvolymen. Under vintern minskar syrereserven i sjöarna då istäcket isolerar sjön från atmosfären och det inte just sker någon fotosyntes som producerar syre. Däremot fortsätter syre att förbrukas. Eutrofieringen försämrar läget, eftersom den avsevärt ökar mängden organiskt material som samlas på bottnen av vattendragen och förbrukar syre.

Senvintern och början av våren var varma, vilket ledde till att snön smälte på isarna, istäcket började få isfria platser och med smältvattnet kom vatten med rikliga syremängder ut i sjöarna. Detta förbättrade syresituationen väsentligt. I sänkorna i stora och djupa sjöar och i små, grunda sjöar var syrehalterna i slutet av mars och början av april i en del sjöar ganska låga, men inte exceptionella för årstiden. Utöver några tidigare observerade fall av fiskdöd har NTM-centralen inte fått kännedom om nya fall. Laxfiskar, såsom sik, öring och siklöja, är de fiskar som fordrar mest syre. Karpfiskar däremot är de fiskar som är tåligast när det är brist på syre.

Utöver i sjöar kan det förekomma syreproblem i grunda, slutna havsvikar och i flador. Syrebrist kan förekomma också i långsamt strömmande diken och åar som belastas av avloppsvatten. Arter i strömmande vatten är särskilt känsliga för syrebrist, eftersom de har anpassat sig till förhållanden med rikliga syremängder.

De värsta riskerna för syrebrist börjar vara förbi för denna vår. Det kan dock ännu uppdagas fall av fiskdöd efter vintern t.ex. när istäcket smälter i små träsk.

Mer information från NTM-centralen i Södra Österbotten:

  • Specialforskare Anssi Teppo, tfn 0295 027 948
  • Gruppchef Jyrki Latvala, tfn 0259 027 861

 


Regional information