Navigeringsmeny

Regional information

Keski-Suomen ELY-keskus jakoi vesiensuojelun tehostamisohjelman avustuksia (Keski-Suomi)

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt avustusta vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoituksesta vuonna 2020 yhteensä 358 000 €. Myönnetyt avustukset vaihtelivat 7000 ja 102 000 euron välillä. Avustettavia hankkeita oli yhteensä kymmenen, joista neljässä rahoitettiin hankkeiden suunnittelua ja kuudessa hankkeiden toteutusta.

Hankkeet keskittyvät valuma-alueelta tulevien ravinteen pidättämiseen kosteikkoja rakentamalla ja vanhaa jätevesiallasta kunnostamalla. Hankkeissa selvitetään myös laajojen alueiden vesistökunnostustarpeita, kunnostetaan virtavesiä sekä tehdään särkikalojen tehokalastusta. Kustannuksiltaan suurimmat hankkeet olivat Tikkakosken vanhan jätevesialtaan kunnostus Jyväskylässä, Keski-Suomen vesienhoidon kehittämisohjelman laadinta ja Saarijärven jätevedenpuhdistamon alapuolisen Saarilammen kunnostus.

  Tuettavien hankkeiden arvioinnissa ja priorisoinnissa huomioitiin hanketyypistä riippuen mm. kohdevesien tila ja onko toimenpiteen tarve tunnistettu Keski-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelmassa. Tärkeitä kriteereitä ovat myös valmiudet hankkeen käynnistämiseen ja se miten laajasti toimenpiteet palvelevat alueen asukkaita ja virkistyskäyttöä, kertoo vesitalousasiantuntija Lauri Kaisto.  Arvioinnissa huomioidaan myös ovatko hankkeen tulokset hyödynnettävissä muissa kohteissa, ja miten hankkeen vaikutuksia voidaan seurata.

Vesien suojelun tehostamisohjelma

Vesiensuojelun tehostamisohjelma on tuonut merkittäviä lisämahdollisuuksia vesiensuojelu-hankkeiden tukemiseen määrärahojen lisääntyessä. Avustuksiin on varattu valtakunnallisesti 20 miljoonan euron määräraha vuosille 2019-2023, jonka ympäristöministeriö jakaa ELY-keskusten kesken saapuvien avustushakemusten arvioinnin perusteella.

Tehostamisohjelmalla tuetaan erityisesti rehevien järvien ja virtavesien tilaa parantavia kunnostushankkeita sekä lajien säilymisen ja luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä vesien kunnostushankkeita. Myös hankkeita tukevien alueellisten vesien- ja merenhoidon verkostojen toimintaa ja niiden kehittymistä tuetaan.

Vesien hyvän tilan saavuttaminen edellyttää ulkoisen kuormituksen vähentämistä sekä pinta- ja pohjavesien kunnostustoimia. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan myös kuntien, alueen asukkaiden, yritysten, yhdistysten ja muiden paikallisten yhteisöjen yhteishankkeita.


Lisätietoja

Vesitalousasiantuntija Lauri Kaisto p. 0295 024 752, lauri.kaisto(at)ely-keskus.fi

Vesitalousasiantuntija Timo Sokka p. 0295 024 816, timo.sokka(at)ely-keskus.fi

Liite:

Vesiensuojelun tehostamisohjelman mukaisiin hankkeisiin myönnetyt avustukset

 

Tietoa vesiensuojelun tehostamisohjelmasta
 

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)