Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

NTM-centralen i Mellersta Finland beviljade bidrag till miljöfostran

Tretton på riksnivå eller regionalt viktiga miljöfostransprojekt kan startas eller förstärkas genom projektbidrag beviljade av NTM-centralen i Mellersta Finland. 240 450 euro delades ut till olika delar av Finland, framför allt för klimatfostran, naturfostran och ett förstärkt samarbete inom miljöfostran.

De största bidragen beviljades till Jyväskylän kestävä kehitys ry:s projekt som främjar ungdomars miljöpåverkan, till utvecklande av miljöfostransverksamheten i Lahtis stads Geopark-projekt samt Pirkanmaan ympäristökasvatus ry:s projekt där man strävar efter att i allt större grad engagera näringslivet, universitetet och staden i samarbetet inom miljöfostran.

I Södra Österbotten kan man nu med hjälp av bidraget för första gången sätta ihop en samarbetsgrupp för miljöfostran på landskapsnivå och i Södra Karelen sprids de ambulerande naturskollärarnas kunskaper till lärarna för att allt tätare integrera naturundervisningen i daghemmens och skolornas vardag. Det långsiktiga arbetet inom fostran för hållbar utveckling i Uleåborg fortsätter genom utveckling av en webbkurs om hållbar utveckling för medarbetarna inom undervisnings- och kulturtjänster.

Med hjälp av bidrag skapas nationellt material till undervisning i marklära och klimat samt till kulturmiljöfostran av invandrare. Stadsspelet My2050 med klimattema sprids från Helsingfors och Esbo till nya orter. Verktygen för miljöfostran och kunskaperna utvecklas även ur ett dialogperspektiv mellan kulturer och åskådningar.

Bidrag beviljas också till det riksomfattande storevenemanget inom miljöfostran, Ulos-Ut-Out 2020, samt till en mindre utbildning om inlärning utomhus, Utomhuskonferensen Mitt i naturen.

Alla de finansierade projekten är förutom den regionala verksamheten intressanta även på riksnivå, aktörerna är kompetenta med utmärkta nätverk, metoderna är noga utvalda med tanke på syfte och målgrupp och projektet har en tydlig planering.

Konkurrensen om bidrag var som vanligt hård. Bidrag ansöktes i år till 70 projekt för cirka 1,7 miljoner euro. Skaran sökande var varierande: miljöfostran intresserar aktörer i stor utsträckning. Även projekten var varierande: från verksamhetsutveckling inom miljöfostran i olika besöksmål till material för lärare och fostrare samt turnéer som utnyttjar konst. Därmed får 57 projekt, det ena bättre än det andra, fortsätta att leta efter finansiering. Projektspecifika beslut med motiveringar kommer att skickas till de sökande under juni.

Bidragen för miljöfostran är prövningsbaserade statsunderstöd inom miljöministeriets förvaltningsområde och avsedda för nationellt eller regionalt betydande försöks- eller utvecklingsprojekt. NTM-centralen i Mellersta Finland handlägger ansökningar från hela landet. Nästa möjlighet att söka bidrag är troligtvis i oktober–november. NTM-centralen informerar om ansökningen bl.a. på sin webbplats.

Mer information:

Sakkunnig i miljöfostran Tanja Tuulinen, NTM-centralen i Mellersta Finland, tfn 0295 024 669, förnamn.efternamn@ely-keskus.fi

http://www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/avustukset-ymparistokasvatus

 


Regional information