Navigeringsmeny

Regional information

Kangasalan Kiertotalousalue -hankkeen YVA-selostuksesta annettu perusteltu päätelmä (Pirkanmaa)

Pirkanmaan ELY-keskus antoi perustellun päätelmän Tarasten Kiertotalousalue Oy:n Kangasalle suunnittelusta Kiertotalousalue -hankkeesta.

Tampereen ja Kangasalan rajalle suunnitellaan uutta kiertotalousaluetta ja jätteenkäsittelyä. Suunniteltavalla noin 65 ha laajuisella hankealueella tultaisiin esikäsittelemään, loppusijoittamaan ja hyödyntämään pilaantuneita maita, rakennus- ja purkujätteitä, teollisuuden jätteitä, tuhkia ja kuonia sekä ylijäämämaita. Hankkeesta vastaa Tarasten Kiertotalousalue Oy

YVA-menettelyssä on arvioitu hankkeen kolmea toteutusvaihtoehtoa (VE1-VE3), joissa vastaanotettavan jätteen maksimimäärä vaihtelee välillä 235 000 – 470 000 tonnia vuodessa. Lisäksi on tarkasteltu hankkeen toteuttamatta jättämisen (VE0) ympäristövaikutuksia. Kahteen vaihtoehtoon sisältyy tavanomaisen ja vaarallisen jätteen loppusijoitusalueiden perustaminen.

Tarasten Kiertotalousalue Oy:n laatima arviointiselostus kertoo hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Hankkeen toiminta voi aiheuttaa kaikissa vaihtoehdoissa pieniä tai keskisuuria haitallisia vaikutuksia maahan ja maaperään, pohjavesiin, pintavesiin, ilmaan ja ilmastoon, luonnonympäristöön, meluun, liikenteeseen ja maisemaan sekä välillisesti väestöön, ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen. Hankkeella on lisäksi vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön. Selostuksessa on esitetty, miten näitä edellä mainittuja haitallisia vaikutuksia voidaan ehkäistä ja lieventää ennalta.

Arviointiselostuksesta annettiin 4 kpl lausuntoja ja 3 mielipiteitä. Mielipiteissä kiinnitettiin erityisesti huomiota asutukselle merkityksellisiin pöly- ja hajuhaittoihin myös poikkeustilanteet huomioiden.

Pirkanmaan ELY-keskus on yhteysviranomaisena antanut 28.1.2020 ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVA-laki) mukaisen perustellun päätelmän Tarasten Kiertotalousalue Oy:n Kangasalan Tarastejärvelle suunniteltavan Kiertotalousalue – hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan YVA-selostus antaa riittävän kokonaiskuvan hankkeen ympäristövaikutuksista. Arviointi on käsitelty YVA-lainsäädännön vaatimalla tavalla.

Jatkosuunnittelussa on otettava huomioon vaikutukset väestöön ja elinoloihin

Pirkanmaan ELY-keskus yhteysviranomaisena nosti perustellussa päätelmässä esiin arvioinnin puutteita, joita on syytä ottaa huomioon hankkeen jatkosuunnittelussa sekä lupa- ja hyväksymismenettelyissä. Kiertotalousalueen merkittävistä ympäristövaikutuksista pöly, haju, melu ja liikenne vaikuttavat lähialueen viihtyvyyteen ja elinoloihin. Näitä on tarkasteltu hankkeen vaikutusten arvioinnissa. Jatkosuunnittelussa on syytä huomioida hankkeesta aiheutuvat vaikutukset ja rajoitukset maankäytön kehittämiseen Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 mukaisesti. Huomiota tulee kiinnittää toiminnan laaja-alaisiin vaikutuksiin nykyisten ja tulevien asukkaiden kannalta, erityisesti Ruutanan ja Nurmi-Sorilan asutukseen osoitetuilla alueilla. Lisäksi on syytä tarkentaa vaikutuksia erityisesti pintavesiin ja luontoon. Jatkosuunnittelussa on syytä päivittää arvioinnit vastaamaan valittua tarkennettua hankevaihtoehtoa.   

ELY-keskus nostaa esille, että kiertotalousalueen toiminnot edistävät osittain voimassa olevien kaavojen toteutusta. Tarasten alueelle on keskittynyt useita jätehuoltoon liittyviä toimintoja kaavan mukaisesti. Siitä huolimatta loppusijoitusalueen ja siihen liittyvien käsittelytoimintojen sijoittuminen on osittain ristiriitainen kaavassa Tampereen kaupunkiseudun kehittämistavoitteisiin  sekä maakuntakaavan mukaisen tuulivoima-alueeseen nähden. Hankkeen vaikutukset ovat pitkäkestoisia ja voivat aiheuttaa ristiriitaa Tampereen kaupunkiseudun erityispiirteen, voimakkaan asutuksen kasvun kautta asuin- ja elinympäristössä. Hankkeen haitallisia vaikutuksia ympäristöön voidaan lieventää mm. toimivilla pohja- ja pintarakenteilla, laskeutusaltailla ja kosteikoilla sekä kiinnittämällä huomiota ennaltavarautumiseen ja vaikutustarkkailuun. Asutukselle merkityksellisten melu- ja hajuhaittojen osalta seurantaa ja tiedotusta olisi syytä tehdä yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Arviointiselostus ja yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä ovat kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa www.ymparisto.fi/TarastenkiertotalousalueYVA.  Kuulutus ja yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä pidetään nähtävillä kuukauden ajan Pirkanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla Kuulutukset –osiossa: (www.ely-keskus.fi/pirkanmaa > Ajankohtaista > Kuulutukset). Tieto kuulutuksesta julkaistaan kuntien ilmoitustauluilla (www.kangasala.fi/kategoria/kuulutus, www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/ilmoitukset). Perusteltu päätelmä on lisäksi luettavana Kangasalan pääkirjastolla (Keskusaukio 2, Kangasala) ja Tampereen pääkirjastossa (Metso, Pirkankatu 2, Tampere). 

YVA-lain mukainen arviointimenettely päättyy perusteltuun päätelmään. Arviointiselostus ja yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä tulee liittää hankkeen lupahakemusasiakirjoihin. Tarasten Kiertotalousalue Oy:n tarkoituksena on hakea ympäristölupaa YVA-menettelyn päätyttyä.

Lisätietoja:

Hankesivu www.ymparisto.fi/TarastenkiertotalousalueYVA

Yhteysviranomainen Pirkanmaan ELY-keskus

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)