Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

8,7 miljoner euro för fiskerihushållningens innovationer

Europeiska havs- och fiskerifonden bidrar till reformen av den finska fiskerihushållningen. Finansiering ska avsättas för att utveckla produkter med högt mervärde, förbättra fiskeriprodukternas marknadsställning, ge fart åt exporten och främja fiskbeståndens naturliga förökning.

Jord- och skogsbruksministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralerna ska starta fem innovationsprogram som finansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden.  Programmen är

  1. Ökning av värdet av inhemsk fisk samt nya mervärdesprodukter
  2. Utveckling av partnerskap mellan forskare och fiskare
  3. Innovationsprogram för vattenbruk
  4. Marknadsföringsprogram för fiskerihushållning
  5. Miljöprogram för fiskerihushållning

Målet för programmen är ett utvecklingsarbete som tjänar branschen och fiskerihushållningens värdekedja på ett mer permanent sätt. Programmen ska förbättra forskningens och utvecklingens effekter och företagens möjligheter att satsa på att ta fram nya tekniker och produkter. Arbetet sker i nätverk, vilket ska förbättra produktutvecklingen, stärka den privata och offentliga sektorns partnerskap och uppmuntra till djärva försök. Programmen ska samordnas av Naturresursinstitutet, Aktion Österbotten och Pro Kala.

Finansieringen av innovationsprogrammen sker i två faser. För den första fasen, som nu startar och slutar senast vid utgången av år 2019, har reserverats 8,7 miljoner euro. Ett villkor för finansieringen av den andra fasen är att den första fasen ger resultat. Verksamheten utvärderas kontinuerligt för att säkra resultaten och effekterna.  

Ytterligare information:


Regional information