Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

I webbtjänsten Kalastusrajoitus.fi finns information om områden där du inte får fiska

Vi har omfattande allmänna fiskerättigheter och goda fiskemöjligheter i Finland. Till de allmänna fiskerättigheterna hör handredskapsfiske som sker med ett spö och konstgjort bete. För handredskapsfiske måste du betala fiskevårdsavgift. Mete, pilkfiske och fiske med strömmingshäckla som är gratis hör också till de allmänna fiskerättigheterna.

I vissa vattenområden är fisket dock begränsat. I webbtjänsten Kalastusrajoitus.fi finns information om områden där du inte får fiska med stöd av de allmänna fiskerättigheterna. I webbtjänsten finns också information om de vattenområden som omfattas av begränsningar för mete, pilkfiske och handredskapsfiske enligt lagen om fiske och beslut av närings-, trafik- och miljöcentralerna. Utifrån den aktuella informationen har myndigheten markerat vattendragen för vandringsfisk på kartan i webbtjänsten. I tjänsten finns också information om områden där det råder fiskeförbud enligt naturvårdslagen, om andra begränsningar av fisket i vattendrag för vandringsfisk och närings-, trafik- och miljöcentralernas beslut om fiskebegränsningar enligt den nya lagen om fiske.

För Kalastusrajoitus.fi svarar jord- och skogsbruksministeriet tillsammans med NTM-centralerna och Lantmäteriverket.


Regional information