Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Jääskänjärven säännöstelyn muuttamiseen ja kunnostamiseen haetaan lupaa (Etelä-Pohjanmaa)

Alavuden Sydänmaalla sijaitsevan Jääskänjärven säännöstelyn tarkistamisen ja järven kunnostamisen suunnitelma on valmistunut Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja paikallisen suunnittelutoimikunnan yhteistyönä. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on jättänyt asiaa koskevan lupahakemuksen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valmistuneen lupahakemuksen mukaan järven säännöstelyä muutettaisiin niin, että järveä voitaisiin säännöstellä järkevästi myös vähälumisina talvina. Lupaa haetaan nykyisen luvan mukaisen pakollisen keväisen vesipinnan alentamisen lieventämiseen. Kevätalennuksen pienentämisellä voidaan parantaa järvien vesitilannetta ja vesieliöstön elinolosuhteita.

Jääskänjärven virkistyskäytön parantamiseksi ELY-keskus hakee lupaa myös sille, että rannanomistajat voisivat ruopata rantojaan omakustanteisesti. Ranta-asukkaiden toivomia ruoppausalueita on osin rajattu pois, koska kohteet olivat viitasammakoiden esiintymisalueilla.

Jotta rantojen ruoppaukset voitaisiin tehdä pääosin kuivatyönä, lupaa haetaan myös vedenpinnan väliaikaiselle laskulle säännöstelyrajan alapuolelle. Näin voidaan vähentää ruoppauksen aiheuttamia haittoja. Lisäksi Jääskänjärven luusuaan on tarkoitus tehdä laskeutumisallas, jolla vähennetään kiintoaineen pääsyä alapuoliseen vesistöön rantojen ruoppauksen yhteydessä.

Vastaavia säännöstelymuutoksia ja kunnostustoimia on tehty aikaisemmin mm. Alavuden Saarijärvellä ja parhaillaan kunnostetaan Kuotes- ja Putulanjärveä. Jääskänjärven osalta toimenpiteet voidaan aloittaa, kun hanke on saanut lainvoimaisen luvan eli aikaisintaan talvella 2021-2022.

Jääskänjärvi kuuluu Nurmonjoen säännösteltyihin latvajärviin, joiden säännöstelystä vastaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.  Järviä säännöstellään Nurmon- ja Lapuanjoen tulvien vähentämiseksi. Jääskänjärven rannalla on noin 120 kesämökkiä ja 10 vakinaisia asuinrakennusta.

Lisätietoja:   


Regional information