Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Itä-Suomen kuntien pääpysäkkien kehittämisen ensimmäisen vaiheen taustaselvitys on valmistunut (Itä-Suomi)

Pohjois-Savon ELY-keskus käynnisti syyskuussa 2018 hankkeen, jonka tavoitteena on ollut selkeyttää ja parantaa Itä-Suomen kuntien henkilöliikenteen pääpysäkkien kehittämistilannetta. Pyrkimyksenä on ollut luoda ja vahvistaa yhteistä tietopohjaa, jota kunnat voivat hyödyntää pääpysäkkiensä kehittämistoimien suunnittelussa ja ohjelmoinnissa. Kehittämisen ratkaisumalleja on konkretisoitu valikoimalla lähempään tarkasteluun Iisalmen, Ilomantsin, Juvan, Kaavin, Tohmajärven ja Tuusniemen pääpysäkit.

Jatkotyöstämisen kannalta toimintamalleista ja esimerkkikohteiden ratkaisuista on tarkoitus keskustella nyt keväällä alueellisissa henkilöliikennetyöryhmissä ja seudullisissa liikennejärjestelmätyöryhmissä sekä muutoin tuoda joukkoliikenteen sujumista esille kuntayhteistyön tapaamisissa.

Pääpysäkkien varustelu vaatimattomalla tasolla

Kuntien joukkoliikennevastaaville suunnatun alkukartoituskyselyn tuloksena saadusta pysäkkijoukosta tunnistettiin ominaisuuksiltaan ja kehittämistarpeiltaan erilaisia pääpysäkkityyppejä. Kehittämiskysymykset liittyivät pysäkin olemassa oloon, varusteluun, odottelun mukavuustekijöihin ja matkustajainformaatioon.

Selvityksen perusteella pääpysäkkien varustelutaso todettiin yleisesti ottaen varsin vaatimattomaksi. Pääpysäkin minimivarustelutasoksi määritettiin asianmukainen opastus katuverkolta pysäkille, pysäkin merkintä pysäkkimerkillä ja nimikilvellä, hyvä sääsuoja (pysäkkikatos), penkki, pysäkin kautta kulkevan liikenteen ajan tasalla olevat aikataulut sekä mahdollisuus lukita polkupyörä eri kohdista runkoa säältä suojaavaan katokseen. Vähimmäistasoisen pysäkki-infrastruktuurin kustannuksien todettiin vaihtelevan varustelun laadusta sekä sähköistyksen ja maa- ja pohjatöiden tarpeesta riippuen muutamista tuhannesta eurosta noin 20 000 euroon.

Kunnat halukkaita selvittämään pääpysäkkiensä kehittämistarpeita

Hankkeen alkuvaiheessa kehittämisen ratkaisumalleja konkretisoitiin valikoimalla lähempään tarkasteluun Iisalmen, Ilomantsin, Juvan, Kaavin, Tohmajärven ja Tuusniemen pääpysäkit. Kuntatapaamisissa ja maastokäynneillä todettujen puutteiden ja parantamistarpeiden kautta hahmoteltiin tarvittavia parannustoimia ja mahdollisia kehittämisvaihtoehtoja. Alueiden liikenteenharjoittajilta saatu palaute ja näkemykset kirjattiin osaksi kehittämissuosituksia.

Liitteenä olevassa taustaselvityksessä on esitelty tyypittelyn tuloksena ja esimerkkikohteiden tarkastelun kautta pääpysäkin kehittämisen toimintamallit sekä esimerkkitapausten kehittämistarpeet ja ratkaisuvaihtoehdot. Luonteeltaan ohjeistusten ja tarkistuslistojen välimaastoon sijoittuvan lopputuotteen on tarkoitus olla apuna kunnille pääpysäkin kehittämistyössä. Fyysisten pysäkkiparannusten lisäksi matkustajainformaation puute nousi selvityksessä selkeäksi kehittämisen kohteeksi.

Peruskunnista lähes 90 % ilmoitti halukkuutensa selvittää tarkemmin kuntansa pääpysäkin kehittämismahdollisuuksia ja parannustoimien toteutusta yhdessä ELY-keskuksen kanssa. Jotta pääpysäkkien kohdalla tilanne selkiytyisi, toivotaan kuntien ottavan nykyistä vahvemmin roolia pääpysäkin kehittämiskokonaisuudesta.

ELY-keskuksen tarjoaman suunnitteluavun pyrkimys on, että taustaselvityksessä muodostettuja ratkaisumalleja voitaisiin soveltaa ja monistaa muihin vastaavantyyppisiin kohteisiin. Ohjelmoinnin tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä olisi kuntien pääpysäkkien kehittämistoimet määritetty.

Lisätietoa hankkeesta

Pohjois-Savon ELY-keskus
Joukkoliikenneasiantuntija Juho Iivanainen, 0295 026 565


Regional information