Navigeringsmeny

Regional information

Itä-Suomen jätesuunnitelma arvioitiin - jatkossa kiinnitettävä huomiota biojätteiden käsittelyyn (Itä-Suomi)

Itä-Suomen alueellisen jätesuunnitelman toteutumisen arviointi on valmistunut. Arvioinnin perusteella on jatkossa tärkeää parantaa biojätteiden erilliskeräystä ja lisätä biokaasulaitoksia alueella. 

Energiahyödynnettävään jätteeseen joutuu edelleen paljon biojätettä. Biokaasulaitoksessa biojätteestä saadaan energiaa, siitä on mahdollista jalostaa uusiutuvaa liikennepolttoainetta ja lisäksi ravinteet voidaan hyödyntää lannoitteina.  

Uutena haasteena esitetään, että biojätteiden erilliskeräys toteutetaan niin suuressa laajuudessa kuin se on järkevää kierrätyksen ja ilmaston näkökulmasta. Lisäksi esitetään, että vähitellen biojäte on joko erilliskerättävä tai kompostoitava kaikkialla.  

Vuosina 2008-2009 laaditussa Itä-Suomen jätesuunnitelmassa asetettiin tavoitteita jätteiden energiahyödyntämiselle, biojätteiden ja lietteiden käsittelyn kehittämiselle, haja-asutuksen jätehuollolle sekä rakentamisen jätteiden hyödyntämiselle ja käsittelylle. Suunnitelman laatimisen jälkeen jätehuollon kehittämisessä otetaan aikaisempaa paremmin huomioon kiertotalouden tavoitteet sekä ilmaston lämpenemisen hidastamistavoitteet.

Arvioinnin laativat Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskukset.  

Energiahyötykäyttö toteutui hyvin

Suunnitelman keskeisenä tavoitteena oli nostaa hyötykäyttöastetta ja saada jätteet energiahyötykäyttöön ja pois kaatopaikoilta. Jätteiden energiahyötykäyttö on toteutunut alkuperäistä suunnitelmaa laajempana, kun nykyisin jätettä ohjataan myös Kainuusta ja Keski-Suomesta lähellä Varkautta sijaitsevaan Riikinvoima Oy:n ekovoimalaan.   

Toisena keskeisenä tavoitteena oli lisätä laitosmaista käsittelyä. Biokaasulaitoksia pidettiin parhaimpana vaihtoehtona niin biohajoavien jätteiden kuin maatalouden lannan käsittelemiseksi. Arvioinnissa on todettu, että biohajoavien jätteiden käsittelyssä on vielä parantamisen varaa, koska osa niistä käsitellään edelleen kompostoimalla.   

Lisäksi tuloksena voidaan todeta, että kunnat ja jätehuoltoyhtiöt ovat panostaneet rakennusjätteiden keräysverkoston kehittämiseen ja vastaanotto toimii kohtuullisen hyvin valvotuilla jäteasemilla. Haja-asutuksen jätehuollon kehittämisessä kuntalaisille on pyritty tarjoamaan sama palvelutaso niin haja-asutusalueella kuin suuremmissa taajamissa.

Jätteiden talteenottoa ja kierrätystä tehostettava jatkossa

Keskeisinä jatkotoimenpiteinä esitetään jätteiden talteenoton ja kierrätyksen tehostamista asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tarvitaan jätteiden käsittelyn ja kiertotalouden ilmastonäkökohdat huomioivia alueellisia ratkaisuja ja teollisia symbiooseja jätteiden ja materiaalivirtojen kierrätykseen sekä hyötykäyttöön. 

Kierrätykseen ja hyötykäyttöön toimitettavan jätteen laatua tulee parantaa, erityisesti biojäte tulee saada pois poltettavasta jätteestä. Tähän voidaan vaikuttaa tiedotuksella, ruokahävikkiä vähentämällä ja pyrkimällä siihen, että kaikilla kiinteistöillä biojäte joko erilliskerätään tai kompostoidaan.

Hyvän palvelutason mukaisen jätteen keräysverkoston kehittäminen Itä-Suomen alueella vaatii edelleen tarkkaa suunnittelua ja arviointia sekä muun muassa ilmastonäkökohtien huomioon ottamista.  

Linkki:

Lisätietoja:

Ympäristöylitarkastaja Lea Koponen, Pohjois-Savon ELY-keskus, p. 0295 026 812, lea.koponen(at)ely-keskus.fi

Ympäristöasiantuntija Mari Kallinen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, p. 0295 026 134, mari.kallinen(at)ely-keskus.fi

Ympäristönsuojelun asiantuntija Pirjo Angervuori, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 196, pirjo.angervuori(at)ely-keskus.fi

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)