Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Havsöringens vandring i Lappfjärds å-Storå följs upp med radiosändare (NTM-centralen i Södra Österbotten och Naturresursinstitutet)

I Lappfjärds å-Storå har en radiotelemetriundersökning av havsöring inletts i syfte att följa upp öringens vandring till lekplatserna och hur öringen sprider sig till olika delar av vattendraget. Särskilt intressant är att se huruvida öringen eventuellt nu efter en paus på flera årtionden vandrar till områdena ovanför den nu avlägsnade dammen i Villamo.

Lappfjärds å är en av landets mest betydande åar när det gäller havsöringens förökning och ett populärt fiskemål. I ån har det dock funnits flera dammkonstruktioner som hindrat öringens vandring. Under de senaste åren har dessa konstruktioner antingen tagits bort eller bearbetats så att de orsakar mindre störningar för öringen. "Efter att dammen i Villamo togs bort har havsöringen återigen efter en paus på flera årtionden en förbindelse så att den kan vandra ända till Lappfjärds å-Storås källflöden. Detta är ett betydande framsteg när det gäller att förbättra öringsbeståndets tillstånd", kommenterar Naturresursinstitutets (Lukes) Panu Orell, som koordinerar radiotelemetriundersökningen tillsammans med NTM-centralen i Södra Österbotten.

Effekterna av att dammarna togs bort och bearbetades och hur öringarnas vandring till lekplatserna påverkas undersöks nu med radiosändare. Samtidigt utreds huruvida konstruktionerna av grunddammarna som finns kvar i vattendraget påverkar öringarnas vandring och var havsöringens förökningsområden ligger i Lappfjärds å-Storås huvudfåra och i åns viktigaste bifåror.

50 öringar förses med radiosändare

Under våren och hösten 2019 förses totalt 50 vuxna havsöringar i Lappfjärds å–Storå med radiosändare. Märkningen av fiskarna sker i Lappfjärd i nedre loppet av Lappfjärds å-Storå samt nedanför den gamla dammen i Villamo i Storå. Radiosändaren placeras i fiskens bukhåla.

De märkta öringarnas vandring följs huvudsakligen upp med 10 automatiska radiomottagare, som har placerats ut i olika delar av Lappfjärds å-Storå och i åns bifåror. Dessutom följs öringarna regelbundet upp genom att köra runt med bil och positionsbestämma öringarna för hand. Med radiosändarna kan man noggrant och individuellt följa upp öringarnas vandring. Uppföljningen av de märkta öringarna fortsätter ända till våren 2020, då även de sista öringarna som lekt borde vandra tillbaka ut till havet.

Uppföljningen av öringarna i Lappfjärds å-Storå med radiosändare görs i samarbete mellan NTM-centralen i Södra Österbotten och Naturresursinstitutet Luke. Undersökningen är en del av projektet Freshabit Life IP Österbottens åar, inom vilket utförs mångsidiga åtgärder för att förbättra avrinningsområdets status bl.a. i Lappfjärds å–Storå.

Mer information:

 


Lappfjärds å-Storås fiskväg vid f.d. Villamo damm. I uppföljningen av öring med hjälp av radiosändare utreds huruvida havsöringen efter en paus på flera årtionden vandrar längs den nya fiskvägen i Villamo till Lappfjärds å-Storås källflöden. Foto: Panu Orell.


Regional information