Hyppää sisältöön
Navigeringsmeny

Regional information

INSPECT koncentrerar sig på att hjälpa naturens mångfald (landskapen i Österbotten)

Invasiva främmande arter är idag ett av de största hoten mot vår biologiska mångfald. Som ett led i att bekämpa sådana arter samarbetar Österbotten, Södra Österbotten och svenska Västerbotten i projektet INSPECT som är en del av Interreg Botnia-Atlantica. Målet är att bekämpa vresrosor och jättebalsamin, vilket ger växterna som finns naturligt i området fortsatt plats att leva och frodas på. Projektet ska även utvärdera hur man effektivast organiserar arbetskraft och vilka bekämpningsmetoder som fungerar bäst i arbetet mot de invasiva arterna. INSPECT kommer att pågå fram till våren 2022 och tills dess utarbetas handlingsplaner för bekämpning av vresros och jättebalsamin.

Från Finland deltar NTM-centralen i Södra Österbotten, Forststyrelsen, Vasa stad och Pro Agria Etelä-Pohjanmaa i projektet. De svenska partnerna är Länsstyrelsen Västerbotten och Umeå kommun.

Jättebalsaminen är sedan 2017 förbjuden att odla inom EU, eftersom arten har så pass stora effekter på växt- och djurlivet, samt orsakar stora ekonomiska skador. Till exempel lockar de till sig pollinatörer genom att producera stora mängder nektar, vilket gör att bärbuskar och fruktträd riskerar att bli sämre pollinerade när de växer i området.

Vresrosen är förbjuden att odla i Finland. I Sverige är det i dagsläget ännu tillåtet, men det förs en dialog om ifall den ska förbjudas. Vresrosen bildar täta ogenomträngliga bestånd, vanligen i strandmiljöer, vilket till slut gör det omöjligt att ta sig fram. I södra Finland har vresrosen redan erövrat flera stränder och öar, trängt ut den ursprungliga växtligheten och gjort stränderna oframkomliga.

Inkommande sommar bekämpar NTM-centralen i Södra Österbotten jättebalsamin längs Kyro älv bland annat genom att ordna talkon. Vasa stad testar tillvägagångssätt och metoder för att bekämpa jättebalsamin på stadens områden. Bland annat testas en ångbehandlingsmaskin och arbete genom föreningstalkon. Pro Agria Etelä-Pohjanmaa arbetar med att aktivera lokalbefolkningen i Kurikka och Kauhajoki för att markägarna själva ska skrida till verket. Man testar även hur effektivt getbete är mot jättebalsaminen vid branta åstränder. Ansvaret för bekämpning av vresros ligger i Finland på Forststyrelsen, som under projektet kommer att testa olika metoders effekt ute på Valsörarna.

Leena Rinkineva-Kantola, chef för naturvårdsenheten vid NTM-centralen i Södra Österbotten gläds över projektet. "Detta är en fantastisk möjlighet att satsa på bekämpning av främmande invasiva växtarter och därigenom stärka naturens mångfald".

Mer information

  • www.ely-keskus.fi/INSPECT
  • Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus:
    Hankekoordinaattori Claes Björkholm, puh. +358 (0)50 396 2762, claes.bjorkholm@ely-keskus.fi

  

   

      

 

 

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)