Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Klimatförändringen och vattendragens tillstånd bekymrar nylänningarna (ELY-centralen i Nyland)

På Nylandsprogrammets interaktiva sidor har besökarna blivit ombedda att ge sina synpunkter på de viktigaste miljöprioriteringarna och klimatfrågorna. Enkäten besvarades av 82 personer. Bland svaren lyfts klimatförändringen och vattendragens tillstånd fram som viktigast. Som följande, ungefär lika viktiga, kom den biologiska mångfalden och miljöproblem som har en direkt inverkan på hälsan. Jordbrukets belastning framträdde som en viktig miljöfråga när svararna fick ge egna alternativ.

När det gäller vattendragens tillstånd är man mest bekymrad över Östersjöns och grundvattnens tillstånd. Byggandets och markanvändningens inverkan upplevs som den största utmaningen i fråga om den biologiska mångfalden. Å andra sidan var man nästan lika oroad över att enhetliga ekologiska korridorer ska försvinna och främmande arter sprida sig. När det gäller miljöproblem med direkt inverkan på hälsan upplevs den allt större mängden kemikalier i omgivningen klart vara mest skadlig, men man är också bekymrad över luftkvaliteten, föroreningen av marken samt bullerstörningar.

Svararna ansåg att en av de viktigaste klimatfrågorna är att skapa ett effektivt trafiksystem för Nyland och möjlighet till hållbara resor.


De studerande betonar miljöfostran

ELY-centralen ville också ha ett samarbete med miljöstuderande kring värderingen av miljöfrågorna. Studerande från Helsingfors universitets miljövetenskapliga institution fick ett uppdrag som innehöll flera olika frågor om innehållet i Nylands miljöprogram 2020 och vilka miljöprioriteringar som behövs för Nylandsprogrammet.

Svaren var till många delar rätt lika som i enkäten på de ovan nämnda interaktiva webbsidorna, men ur de studerandes synvinkel var det särskilt viktigt med miljöfostran. De ansåg att det är viktigt att öka miljömedvetenheten i alla åldersklasser, för det ger bättre möjligheter att uppnå alla andra miljömål, särskilt på längre sikt. Inom miljöfostran borde man utnyttja det lokala, så att det mer konkret framstår hur viktiga miljöfrågorna är och så att rätt tillvägagångssätt skulle bli en del av människornas vardag.

De viktigaste konkreta medlen ansågs vara fortskaffningssättet och energianvändningen. Att sluta ta egen bil och i stället ta sig fram med kollektivtrafik, till fots eller med cykel var återkommande svar. Att sammanjämka naturen och människans verksamhet ansågs som ett viktigt mål. Största delen av våra miljöproblem beror på obalansen mellan dessa båda faktorer.

Enligt de studerande bör det satsas mer på miljöfostran.

 

 

Text: Maria Runonen
Bilder: ELY-centralen

 


Regional information