Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Miljöministeriet efterlyser projektidéer för programmet Raki2: tyngdpunkten ligger på konkreta vattenvårdsåtgärder

Den andra fasen av miljöministeriets program för främjande av återvinningen av näringsämnen och förbättring av Skärgårdshavets tillstånd (Raki) har inletts som ett led i regeringen Juha Sipiläs spetsprojekt Kretsloppsekonomin slår igenom och vattendragen iståndsätts.

Spetsprojektet har som mål att utnyttja kretsloppsekonomins potential även för att främja en god ekologisk status i Östersjön och förbättra återvinningen av näringsämnen. En av åtgärderna inom spetsprojektet är Raki-programmets andra fas, det s.k. Raki2, som genomförs 2016–2019.

Målet med Raki-programmet är att betydligt mindre mängder näringsämnen – i synnerhet forsfor och kväve – ska läcka ut i miljön och den vägen hamna i Östersjön.

Miljöministeriet inleder den andra fasen i Raki-programmet genom att efterlysa projektidéer. I denna ansökningsomgång prioriteras omfattande, verkningsfulla projekt som inbegriper samarbete med slutanvändaren. Vid valet prioriteras också sådana projekt som innefattar annat brett samarbete och högkvalitativ kommunikation. Målet är att projekten ska syfta till effektiva, konkreta vattenskyddsåtgärder och effektiv återvinning av näringsämnen.

Läs mera:


Regional information