Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hydrologisk uppföljning ger beredskap inför överraskande vattensituationer (ELY-centralen i Nyland)

- En intressant uppgift, säger Tauno Kekkonen om uppgiften att följa med vattennivån i södra delen av Tessjöån i östra Nyland. Han är en av Nylands ELY-centrals frivilliga observatörer: ELY-centralen i Nyland sköter den hydrologiska uppföljningen av sitt område lokalt med frivilliga observatörers hjälp. Den hydrologiska uppföljningen iakttar vattnets kretslopp i naturen och ger beredskap inför bl.a. översvämningsrisker.

- En oersättlig naturtillgång, säger Jukka Varinen, ansvarig för hydrologiska fältarbeten vid ELY-centralen i Nyland, för att motivera hur viktig uppföljningen är. Perttu Ottelin, ansvarig för den hydrologiska uppföljningen, kompletterar genom att förklara grundtanken, enligt vilken vattentillgångarna kan utnyttjas på ett hållbart sätt då man har tillräckligt med information om vattnet, avsikten är alltså att sammanjämka utnyttjande av vattentillgångarna och vattenskyddet.

I Nyland finns knappt hundra hydrologiska observationsstationer. Uppföljningsnätet består av vattennivå- och flödesstationer, uppföljning av is- och snöförhållandena, tjälstationer, grundvattenstationer och uppföljning av ytvattentemperaturen. En del av observationsstationerna är automatiserade: realtidsinformation behövs särskilt om situationen i översvämningskänsliga områden.

Uppföljningen utförs tillsammans med Finlands miljöcentral. Helheten omfattar också Meteorologiska institutets nät av regnstationer.

Vänner och bybor brukar nog fråga om vattennivån har sjunkit, berättar Kekkonen. Bredvid honom står Perttu Ottelin.

 
Efteruppföljning av restaureringar

Kekkonen har en hel hög med svarta anteckningsböcker på sin hylla. Han tar upp en och börjar bläddra i den för att se när de första mätningarna har antecknats. Varje månad skickar han uppgifter om sina anteckningar till ELY-centralen, som för in dem i en databas.

Frivillignätverket består av ett tjugotal observatörer.

- Unga har andra fritidsintressen, de är inte så intresserade, äldre män har större intresse, konstaterar Kekkonen, 85 år i januari, när de frivilligas höga ålder kommer på tal.

Kekkonen, som blev frivillig observatör redan på 90-talet, läser av måttskalan i ån varje dag oberoende av vädret – med undantag för den värsta vintertiden: Nehej, det är aldrig tråkigt. Kekkonen stoppas inte av vädret, det gäller bara att klä sig rätt, säger han och skrattar.

De regionala observationerna hör vanligen samman med översvämningsskydd eller efteruppföljning av restaureringar. Så också när det gäller Tessjöån: På 90-talet genomfördes ett omfattande regleringsprojekt i Tessjöån. Åkrarna invid ån hade lidit skada av översvämningar ända från 1800-talet och översvämningsåkrarnas andel av vattendragsområdets totala åkerareal hörde till de största i landet. Situationen ändrades då åns fåra rensades och det byggdes grunddammar. Fåran började leda vatten bättre och översvämningarna har minskat.

Regleringsprojektets efterkontroll görs på tre olika ställen. Kekkonen lutar sig över broräcket och läser av måttskalan:

- Man ser bra, jag räknar mätarens grader neråt. Tidigare använde jag kikare men jag har tappat den i ån.

Översvämningarna har dämpats. Två gånger har vattenytan nått upp till brodäcket, minns Kekkonen. Annars har det inte varit något alarmerande i mätresultaten.

- Det får regna hårt här utan att vattnet stiger, vi är ju vid övre loppet. Denna plats ligger lite högre upp än de andra observationsställena i ån.
Vid utvärderingen av målsättningen med Tessjöåns regleringsprojekt har det gjorts viktiga mätningar – särskilt de långa tidsserierna, som visar variationerna i vattenståndet såväl före som efter projektet.

 

Självständigt arbete

Besök hos observatörerna görs närmast när en ny frivillig ska inskolas i uppgiften eller om det är problem med måttskalan. Mätarna kontrolleras med några års mellanrum.

Kekkonens skalskiva är sliten och måste bytas ut. Varinen lovar att komma på nytt om ett par veckor, kanske är åns vattennivå då lite lägre, funderar männen.

- Bra om det är till nytta, kommenterar Kekkonen glatt sitt mätande, åtminstone är det ett tidsfördriv.

 

 

 

 

Text och bilder: Memmi Ojantola

 


Regional information