Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Huhtimon lammen sedimenttiä ja Peltosaaren maaperää kunnostetaan Riihimäellä (Kanta-Häme)

Hämeen ELY-keskus on antanut päätökset Peltosaareen suunnitellun kerrostaloalueen maaperän sekä Huhtimon lammen sedimentin kunnostustoimille. Peltosaaressa työt aloitetaan heinäkuussa 2016 ja kunnostuksen arvioitu kesto on noin 6 viikkoa. Huhtimon lammella työt on suunniteltu aloitettavaksi vuoden 2016 lokakuun aikana.

Peltosaaren alue on toiminut ylijäämämaiden ja rakennusjätteiden läjitysalueena. Alueen länsireunalle rakennetun auringonkukkapellon rakenteissa on käytetty jätevedenpuhdistamon lietettä. Kohteessa tehdyissä tutkimuksissa on todettu täyttömaassa jätetäyttöä, jätevedenpuhdistamon lietettä ja kuonan/koksin sekaista maata, jotka poistetaan. Alueen läpi kulkevan ojan sedimenttinäytteessä todettiin metallipitoisuuksia. Oja siirretään kulkemaan putkessa ja ojan sedimentti kunnostetaan siirron yhteydessä. Kunnostamisesta vastaa Riihimäen kaupunki.

Huhtimon lampi sijaitsee Räiskylän varuskunta-alueen itälaidalla vanhan ampumaradan alueelta noin 200 metriä etelään Mesikadun itäpuolella Huhtimon asuntoalueen vieressä. Alue sijaitsee noin 1,5 kilometrin etäisyydellä Riihimäen kaupungin keskustasta. Lammen sedimenttitutkimuksessa havaittiin metallipitoisuuksia, jotka olivat luontaisia pitoisuuksia korkeammat. Kunnostustavoitteena on, että kaikki havaittava ja työteknisesti mahdollinen sedimentti poistetaan. Puolustusvoimat vastaa kunnostustyöstä.

Hämeen ELY-keskus edellyttää päätöksissään, että pilaantuneet maat, sedimentti ja jätteet kaivetaan pois ja toimitetaan kaatopaikalle tai pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen. Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa kunnostustyön laatua. Pilaantuneet maat, sedimentti ja jätteet on kaivettava, välivarastoitava, lastattava ja kuljetettava pois niin, ettei työstä aiheudu haittaa ympäristölle. Kunnostuksen lopuksi maaperän ja sedimentin puhtaus selvitetään näytteenotolla ja kunnostuksista laaditaan raportti.

Lisätietoja

Ympäristöinsinööri Maria Borg, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 246 

Tiedotus

Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 173

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Häme       

 


Regional information