Navigeringsmeny

Regional information

Vattenöversikt för april: Vattenföringen i åarna är låg, vattenståndet i sjöarna närmar sig sommarnivåer (Landskapen i Österbotten)

Vattenföringen i åarna och älvarna i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten är i allmänhet högst i april, men i år har vattenföringen i april varit exceptionellt liten. I år har den högsta vattenföringen hittills uppmätts i februari. Nu i april var vattenföringen i nedre loppet av Kyro älv som högst 160 m3/s, medan toppnivåerna för ett genomsnittligt vårflöde ligger kring 300 m3/s. I nedre loppet av Lappo å var vattenföringen i april som högst 73 m3/s, medan toppen för ett genomsnittligt vårflöde ligger kring 200 m3/s. I Perho å var den största vattenföringen i april i år ca 44 m3/s, medan toppen för ett genomsnittligt vårflöde är ungefär 135 m3/s.

Vattenståndet i de reglerade natursjöarna och de konstgjorda sjöarna har trots den ringa snömängden stigit under april, tack vare smältvatten och minskad avtappning så att de nu ligger nära vanliga sommarnivåer. I de konstgjorda sjöarna finns ännu rejält med utrymme för eventuella vårregn. I de konstgjorda sjöarna Kalajärvi och Kyrkösjärvi i Seinäjoki har extra utrymme reserverats för eventuellt regn i början av maj, då transformatorn i kraftverket i Kyrkösjärvi byts ut och efter det kommer vattenståndet att börja stiga även där.

Vattenståndet i Lappajärvi har varit exceptionellt högt hela vintern, men under april var nederbörden liten och vattenståndet har sjunkit dryga 20 cm. Vattenståndet sjunkit med ca 35 cm från slutet av februari, då det var som högst i Lappajärvi. Lappajärvi ligger ännu drygt 10 cm ovanför den s.k. målzonen, men torde sjunka så att målzonen nås under maj månad, om det inte förekommer kraftiga regn. Vattenföringen i Esse å förblir sannolikt hög även under maj månad.

Sjön Kuortaneenjärvi höll sig nedanför översvämningsnivåer denna vår. Nu i början av maj ligger vattenståndet i Kuortaneenjärvi på tidpunktens målnivå som fastställs i regleringstillståndet.

Försurningsläget fortfarande måttligt

Försurningsläget har under april förblivit tillfredsställande i de stora åarna och älvarna, d.v.s. tydligt över 5,0, med undantag av Lappo å, där pH-värdet sjönk till nivån 4,9. I några små åar var försurningsvärdena mellan 4,6-5,0, vilket kan vara skadligt för vattenorganismerna.  

Halterna av näringsämnen och fasta ämnen låg på tämligen typiska nivåer för tidpunkten i respektive å. I de stora åarna, t.ex. Kyro älv och Lappo å, var fosforhalterna till och med tämligen låga (28-47 µg/l). I en del små åar hade vattnet blivit klarare på grund av försurningen och fosforhalterna var mycket låga, medan kvävehalterna var mycket höga.

Grundvattnet på genomsnittlig nivå för tidpunkten

Efter mitten av mars började grundvattennivåerna sjunka något, men under början av april stabiliserades läget och efter det har en ökning kunnat observeras i hela området. I slutet av april har grundvattennivåerna på många områden igen börjat sjunka.

Just nu ligger nivåerna kring genomsnittet för tidpunkten. I stora delar av Södra och Mellersta Österbotten är grundvattennivåerna ännu något högre än genomsnittet för tidpunkten. Enligt prognoserna kan grundvattennivåerna i Österbottens kustområden under de närmaste veckorna sjunka så att nivåerna blir under genomsnittet för tidpunkten.

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:

  • Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794 (reglering och vattenföring)
  • Specialforskare Anssi Teppo, tfn 0295 027 948 (vattenkvalitet)
  • Överinspektör Krister Dalhem, tfn 0295 027 671 (grundvatten)
  • Chef för vattenresursenheten Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)