Navigeringsmeny

Regional information

Vattenöversikt i februari: Tre flödestoppar i de österbottniska åarna och grundvattnet ligger högt (landskapen i Österbotten)

Åarna, älvarna och sjöarna ligger högt

I hela februari 2020 har vattenståndet och vattenföringen i åarna och älvarna varit betydligt högre än normalt på grund av det regniga och milda vädret. Under februari har de österbottniska åarna och älvarna nått högvattenstånd tre gånger. Likaså har vattenståndet i sjöarna i de österbottniska landskapen legat uppenbart högre än vanligt.  I slutet av februari var snöns vattenvärde endast ca 0-40 mm i de österbottniska landskapen.

I februari var vattenföringen i Kyro älvs nedre lopp i genomsnitt ca 120 m3/s (maximalt ca 260 m3/s), när den genomsnittliga vattenföringen i februari under åren 1911-2020 är ca 20 m3/s. I Lappo ås nedre lopp har vattenföringen varit över fem gånger större och i Perho å ungefär tre gånger större än genomsnittet för februari. I februari har vattenföringen i Lappo å, Kyro älv, Närpes å, Tjöck å, Lappfjärds å-Storå och många små åar stigit tre gånger till nivån för ett normalt vårflöde.

Den inkommande vattenföringen till sjöarna har varit uppenbart större och vattenstånden avsevärt högre än normalt. I slutet av februari låg exempelvis Ähtärinjärvi ca 60 cm, Hirvijärvi konstgjorda sjö 70 cm och Lappajärvi ca en meter högre än genomsnittet.  Senast som Lappajärvi har legat så högt var sommaren 1982.

I slutet av februari är vattenföringen i åarna på väg att minska långsamt förutom i Esse å. Avtappningen från Lappajärvi kommer att vara stor ännu länge på grund av det höga vattenståndet i sjön, vilket betyder att även vattenföringen i Esse å kommer att förbli stor.

Mycket partiklar, närsalter och försurning

På grund av vattenföringen har också partikelflödet i åarna varit avsevärt större än normalt. Regnet har sköljt med sig rikliga mängder sediment och näringsämnen. Även i februari har försurningsläget fortsatt att vara huvudsakligen ganska svagt. I slutet av månaden var pH i Närpes å och Lappo å endast 4,9, i Kyro älv 5,4, i Lappfjärds å 5,6 och i Perho å 6,0. Den svåra försurningsperioden har redan pågått i två och en halv månad.

Grundvattensituationen är bra

Grundvattensituationen har varit god i landskapen. I februari har grundvattenytorna varit på stigande och ligger mycket högre jämfört med genomsnittet för tidpunkten. På grund av varmare väder än normalt och regnen har marken varit ofrusen och vattnet har kunnat infiltreras till grundvatten. Den nu rådande kallare perioden ökar tjäldjupet, vilket kommer att minska infiltreringen av regnvatten. Enligt prognoserna kommer grundvattenytorna dock att hållas på en högre nivå jämfört med medelvärdet.

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:

  • Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794 (reglering och vattenföring)
  • Specialforskare Anssi Teppo, tfn 0295 027 948 (vattenkvalitet)
  • Överinspektör Krister Dalhem, tfn 0295 027 671 (grundvattnen)
  • Vattenresursenhetens chef Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)