Navigeringsmeny

Regional information

Sysselsättningsöversikt för februari: arbetslösheten ökar och kommer att fortsätta öka p.g.a. coronavirusepidemin (Österbotten, Mellersta Österbotten)

I februari ökade arbetslösheten på Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) med 183 personer (+2,4 %) jämfört med året innan. För tillfället finns det 7686 arbetslösa arbetssökande på Österbottens arbets- och näringsbyrås område. Antalet arbetslösa arbetssökande minskade med 30 personer från januari, men åtgärderna för att begränsa spridningen av coronaviruset uppskattas öka antalet arbetslösa arbetssökande under de kommande månaderna.

Ungdomsarbetslösheten minskade och antalet arbetslösa under 25 år var 1,6 procent färre än året innan. Å andra sidan ökar arbetslösheten i åldersgruppen 25-29 år jämfört med året innan liksom också långtidsarbetslösheten. Antalet nya lediga jobb var över 300 färre än året innan.  På Österbottens NTM-centrals område är andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften lägst i Fastlandsfinland (6,6 %). I hela landet är motsvarande andel 9,5 %. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Arbets- och näringsbyrån förbereder sig på att antalet kunder kommer att öka under coronaepidemin

Enligt en undersökning som Handelskammaren låtit utföra hos sina medlemmar upplever ca en tredjedel av de medlemsföretag som deltog i undersökningen på Österbottens NTM-centrals område att coronaepidemin kommer att påverka företagets omsättning negativt och lika många företag bedömer att de kommer att bli tvungna att permittera en del av sin personal. Regeringen har berett ett förslag vid arbets- och näringsministeriet som går ut på att företagare tillfälligt kan omfattas av utkomstskyddet för arbetslösa. Avsikten är att stöda företagare vars inkomster faller bort p.g.a. coronakrisen. I normala fall är heltidsföretagare inte berättigade till arbetslöshetsförmån, utan för det krävs att de upphör med sin företagsverksamhet.

Österbottens arbets- och näringsbyrå förbereder sig på permitteringar och eventuella uppsägningar genom att trygga sina sakkunnigas och kunders hälsa och säkra fungerande tjänster även under coronaepidemin. Arbetskraftsutbildningar och träningar har flyttats till webben i mån av möjlighet eller skjutits fram. Den personliga kundbetjäningen sker nu i huvudsak per telefon.

- Personalen arbetar i huvudsak på distans, men nu har vi satsat på telefonservicen och rekommenderar också starkt att kunderna ska använda sig av våra e-tjänster. Antalet permitteringar ökar och det syns också i belastningen på telefonservicen, säger Mika Palosaari, direktör för Österbottens arbets- och näringsbyrå.

Verksamheten vid NTM-centralen i Österbotten tryggas så bra som möjligt

NTM-centralen i Österbotten förbereder sig också på att allt fler företagare kommer att ta kontakt. Förutom Team Finland-nätverket (NTM-centralen i Österbotten, Österbottens arbets- och näringsbyrå, Viexpo, Business Finland, Finnvera) så har också många andra aktörer inom statsförvaltningen sammanställt till företagare riktade informationspaket som berättar om coronavirussituationen, vilken inverkan den har och vilka åtgärder som vidtas och om nya finansieringsformer. T.ex. går det att ansöka om NTM-centralens tjänster och understöd för utvecklande av företag på normalt sätt. Bidrag och stöd beviljas och betalas också på normalt sätt. Regeringen har berett ett omfattande stödpaket till stöd för företagen för att bekämpa de skador som coronavirusepidemin orsakar. NTM-centralerna beviljas 50 miljoner euro till understöd för utvecklande av företag. Med tilläggsfinansieringen stöds små och medelstora företag (också firmaföretagare) som drabbats av marknads- och produktionsstörningar på grund av coronaviruset. Understödet kan sökas av företag i hela landet.

- NTM-centralen i Österbotten har varit tvungen att ställa in eller skjuta upp evenemang på grund av epidemin, men vår service fungerar på normalt sätt, även om personalen i huvudsak arbetar på distans. Mer information om utvecklingsunderstöden är också på kommande, berättar Timo Saari, överdirektör för NTM-centralen i Österbotten.

Läs hela översikten här

Briefly in English


Ytterligare upplysningar:
Österbottens arbets- och näringsbyrås direktör Mika Palosaari, tfn +358 295 056 150
Österbottens NTM-centrals överdirektör Timo Saari, tfn +358 295 028 501

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)