Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Helmi-programmet framskrider väl

Under första hälften av 2022 har 3 930 hektar olika livsmiljöer restaurerats och 3 200 hektar myrar skyddats.

Inom ramen för Helmi-programmet iståndsätts livsmiljöer för försvagade arter och naturtyper i hela landet. Till objekten hör fågelvatten, myrar, skogar, vårdbiotoper samt småvatten och stränder. Alla åtgärder inom Helmi-programmet baserar sig på frivillighet.

Också kommunerna och civilsamhället har engagerat sig i Helmi-programmet: runt om i landet, från Kimitoön till Rovaniemi, pågår det 102 iståndsättnings- och vårdprojekt som har fått Helmi-understöd riktade till kommuner och civilsamhällesorganisationer. Nyligen inleddes en ny ansökningsomgång.

Det har gjorts omfattande naturinventeringar på arealer av sammanlagt 27 000 hektar och i 130 kilometer bäckar samt upprättats över 400 skötsel- och iståndsättningsplaner, vilket säkerställer att arbetet fortsätter aktivt i alla livsmiljöer. 

Livsmiljöprogrammet Helmis resultat (på finska, ym.fi)

Läs mera

Helmi-programmet framskrider väl – även i år har tusentals hektar natur med svag status vårdats (jord- och skogsbruksministeriets och miljöministeriets nyhet 30.9.2022, ym.fi)