Navigeringsmeny

Regional information

En stor del av Torvströmossen fredades i  Helmi-livsmiljöprogrammet (Nyland)

NTM-central i Nyland (Närings-, trafik- och miljöcentralen) har fattat ett beslut om att grunda ett naturskyddsområde i Torvströmossen i Raseborg. Beslutet är det första inom ramen för Helmi-livsmiljöprogrammets myrskydd för Nylands NTM-central.  Livsmiljöprogrammet Helmi har startats av miljöministeriet för att säkra den finska naturens mångfald. Helmi-programmet grundar sig på markägarnas frivillighet och de får ersättning för det fredade området. Markägarna kan kontakta den lokala NTM-centralen för att grunda ett naturskyddsområde.

Vid beredningen av kompletteringsförslaget för myrskydd konstaterades att Torvströmossen har betydande naturvärden. Torvströmossen är en representativ oas där det förekommer kärrtyper som är hotade i Södra Finland. Den enhetliga myren som har en närmast naturlig vattenhushållning är en fin helhet i Södra Finland, konstaterar Sanna Tähtinen, inspektör vid NTM-centralen i Nyland.

Beslutet tryggar Torvströmossens naturvärden

Processen för att freda området inleddes med ett fältbesök där man konstaterade att naturvärdena bevarats sedan kartläggningen år 2014 för kompletteringsförslaget myrskydd. Samtidigt bedömdes även antalet träd som grund för ersättningen. Efter ett besök i terrängen diskuterades med markägaren om mängden träd som grund för ersättning samt om fredningsbestämmelser för området.

I ett privat skyddsområde kan markägaren vanligen bestämma om jakt ska vara tillåtet eller förbjudet på området. Oftast, såsom även i detta fall, är jakt tillåten också i framtiden, berättar Sanna Tähtinen.

För Torvströmossens ägare innebär beslutet att man måste avstå från områdets ekonomiska nytta, eftersom åtgärder som ändrar områdets naturliga tillstånd, såsom hygge och dikning, i framtiden är förbjudna. Det är tillåtet att plocka bär och svamp samt vandra på området.

Då man rör sig på området är det bra att tänka på att området fredades just för att bevara naturens mångfald. Människan är en gäst på området och man får inte störa eller skada naturen, påminner överinspektör Sanna Tähtinen.

 

Infolåda

Det är viktigt med myrskydd eftersom;

  • Ungefär 16 procent av ytan av myrarna i Finland har försvunnit som en följd av dikning, torvtäkt, röjning av åker och byggande i övrigt.
  • Mer än ¾ ​ av kärren i Södra Finland har dikats ut.
  • 80 procent av myrarnas naturtyper är hotade i Södra Finland.
  • 120 utrotningshotade arter lever på myrar.

I livsmiljöprogrammet Helmi fredas

  • Platser enligt kompletteringsförslaget för myrskydd
  • Myrar som ingår i lagakraftvunna landskaps- och generalplaner,
  • Myrar med riksomfattande eller landskapsmässig betydelse vilka kompletterar de befintliga skyddsområdena, samt
  • Mångsidiga trädrika myrar

Upplysningar:
Nylands NTM-central, Natur- och vattenskydd, överinspektör Sanna Tähtinen tfn 0295 023 024

 

Åtgärderna i livsmiljöprogrammet Helmi ska ta tag i den största direkta orsaken till förlusten av biologisk mångfald i Finland: att livsmiljöerna minskar och försämras kvalitetsmässigt. Inom ramen för programmet ska myrar skyddas och restaureras, fågelvatten och våtmarker återställas, vårdbiotoper och skogliga livsmiljöer vårdas samt naturen på stränder och i vatten iståndsättas. Verksamheten baserar sig på frivillighet bland markägarna. Markägarna får ersättning för de områden som skyddas och staten stöder restaurerings- och vårdåtgärderna.

Information om livsmiljöprogrammet Helmi https://www.ym.fi/helmi

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)