Navigeringsmeny

Regional information

Helmi-elinympäristöohjelma on käynnistynyt Hämeessä lintuvesien, metsäisten elinympäristöjen ja perinneympäristöjen kartoituksella (Kanta-Häme ja Päijät-Häme)

Hämeen ELY-keskus jatkaa kesällä 2020 perinneympäristöjen, kuten niittyjen, ketojen ja hakamaiden, maastokartoituksia, jotka päivittävät ja täydentävät 1990-luvulla toteutettua valtakunnallista perinnemaisemainventointia. Kartoituksilla selvitetään aiemmin kartoitettujen kohteiden mahdolliset arvon, hoidon ja rajojen muutokset.

Kartoitus, kunnostus ja hoitosuunnittelu toteutetaan osana Ympäristöministeriön rahoittamaa Helmi-elinympäristöohjelmaa. Tänä vuonna Hämeessä tehdään ensisijaisesti inventointeja ja jatkossa myös toimenpidesuunnitelmia, ja paikoin ryhdytään jo kunnostus- ja hoitotoimiinkin. Alueilla toiminnasta vastaavat ELY-keskukset ja Metsähallitus. 

Hämeessä Helmi-ohjelma käynnistyi keväällä 2020 lintuvesien ja metsäisten elinympäristöjen kartoituksilla, ja jatkuu nyt kesäkuussa alkaneilla perinneympäristöjen kartoituksilla. Myös Helmi-ohjelman soidensuojelu on käynnistynyt Hämeessä.  Soidensuojelu täydentää suoluonnon osalta METSO-ohjelmaa ja perustuu METSO-ohjelman lailla vapaaehtoisuuteen. Alkuvaiheessa tavoitteena on saada 2010-luvun puolivälissä kartoitettuja soidensuojelun täydennysohjelman kohteita suojelun piiriin.

 

Perinneympäristöjä inventoidaan useilla paikkakunnilla Kanta- ja Päijät-Hämeessä

Perinneympäristöjen kartoituksilla selvitetään aiemmin kartoitettujen kohteiden mahdolliset arvon, hoidon ja rajojen muutokset. Vuoden 2020 Hämeen kartoitukset toteutetaan kesä–elokuussa sekä Kanta- että Päijät-Hämeessä mm. seuraavilla paikkakunnilla: Tammela, Forssa, Humppila, Janakkala, Asikkala, Orimattila, Hollola, Hartola, Heinola, Lahti.  Kartoituksissa selvitetään kasvillisuutta, puustoa ja arvioidaan maisemaa, ja kohteiden omistajiin tai hoitajiin ollaan yhteydessä ennen maastokäyntejä.  Maanomistaja saa yhteenvedon kartoituksen keskeisistä tuloksista, mutta kartoitus ei velvoita omistajaa kohteen hoitamiseen, eikä kyseessä ole alueiden suojelu.

Perinneympäristöt ovat Suomessa kulttuurihistoriallisesti merkittäviä ja eliölajistoltaan rikkaimpia luontotyyppejämme ja tärkeä osa luonnon monimuotoisuutta. Perinnebiotooppien rikas eliölajisto on muotoutunut perinteisessä maankäytössä niiton ja laidunnuksen jatkuttua alueella pitkään. Maankäytön muututtua perinneympäristöt ovat huvenneet, ja tällä hetkellä kaikki Suomen perinneympäristöjen luontotyypit ovat erittäin tai äärimmäisen uhanalaisia. Maankäytöstä hyötynyt eliölajisto on myös vähentynyt. Suomen kaikista uhanalaisista eliölajeista neljännes elää ensisijaisesti uhanalaisilla perinnebiotoopeilla.

Kartoitettujen kohteiden konkreettisilla, jatkuvilla ja alueen erityispiirteet huomioonottavilla hoito- ja kunnostustoimilla on tarkoitus hidastaa perinneympäristöjen häviämistä ja lajiston köyhtymistä. Helmi-elinympäristöohjelman yhtenä valtakunnallisena tavoitteena onkin kunnostaa 15 000 hehtaaria perinneympäristöjä vuoden 2023 loppuun mennessä.

Kesällä 2020 Hämeessä keskitytään perinneympäristökohteiden inventointeihin. Myöhemmin, kun tiedot perinneympäristökohteista saadaan ajan tasalle, pystytään seulomaan kohteet, joiden luontoarvot ovat heikkenemässä hoidon puutteen vuoksi, ja järjestämään hoitoa, kuten raivauksia, laidunnusta tai niittoa. Toimenpiteet ovat maanomistajille vapaaehtoisia ja ne suunnitellaan yhteistyössä heidän kanssaan.

Maanomistaja voi olla myös itse ELY-keskukseen yhteydessä, mikäli tiedossa on aiemmin kartoittamaton tai vaille hoitoa jäänyt perinneympäristö.  

 

Metsäisten elinympäristöjen kartoituksessa keskitytään lehtoihin ja harjumetsiin

Tänä kesänä Hämeessä kartoitetaan metsäisistä elinympäristöistä pääasiassa lehtoja ja harjumetsiä. Lajisuojelun näkökulmasta erityistä huomiota kiinnitetään mm. valkoselkätikan ja hämeenkylmänkukan tunnettuihin esiintymisalueisiin. Työ aloitetaan niiltä kohteilta, joilla on jokin voimassa oleva perustamispäätös (yksityiset suojelualueet, luontotyyppien suojelualueet), tai jotka ovat osa Natura 2000 –verkostoa.

Koska luonnonsuojelulailla suojellut lehtokohteet ovat Hämeessä usein pienialaisia, hoidon suunnittelukin on pienipiirteistä.  Lehtojen hoitoa suunnitellaan aloitettavaksi Hämeessä näistä jalopuustoisista lehdoista. Näitä ovat metsälehmusta, vaahteraa, pähkinäpensasta tai meillä harvinaista vuorijalavaa kasvavat lehdot. Kuusettuminen aiheuttaa haitallista varjostusta jalopuille ja muille lehtokasveille, ja neulaskarike myös happamoittaa lehtojen maaperää.

Harjumuodostumien metsäluonnon tilanne on heikentynyt etenkin soranoton ja intensiivisen metsätaloustoiminnan takia. Harjumetsien ahdinkoon liittyy myös metsäpalojen ja kulotuksen väheneminen, jolloin paisteisille harjurinteille ei hevin synny harjukasvien tarvitsemia kivennäismaapaljastumia. Paksu sammal- ja kunttakerros estää esimerkiksi hämeenkylmänkukan, kissankäpälän ja harjuajuruohon menestymisen.  Helmi-ohjelmassa inventoidaan esimerkiksi Natura 2000 –verkostoon kuuluvia harjuja, joilla tiedetään olevan lajiston kannalta sopivia paisterinteitä ja pyritään suunnittelemaan niille sopivia hoitotoimenpiteitä.

 

Hämeen lintuvedet ja kosteikot kiikarissa

Hämeessä lintuvesien tilan parantamistyö aloitetaan päivittämällä niiden Natura 2000 –verkostoon sisältyvien lintuvesikohteiden linnustoselvitykset, joiden selvitykset ovat vanhoja, tai kunnostustoimien tarve ilmeinen. Selvitykset  toimivat pohjana kunnostustoimien suunnittelulle. Lisäksi ajantasaiset selvitykset mahdollistavat hoidon vaikuttavuuden seuraamisen jatkossa. Mahdollisia kunnostustoimia ovat kohteesta riippuen raivaus, ruoppaus, niitto, vedenpinnan nosto, vieraspetopyynti tai hoitokalastus. Myös laidunnus voi olla joillekin kohteille hyvä hoitomuoto. 

 

Helmi-elinympäristöohjelma tukee luonnon monimuotoisuutta

Ympäristöministeriön käynnistämän Helmi-ohjelman toimet tarttuvat Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Ohjelmassa suojellaan ja ennallistetaan soita, kunnostetaan lintuvesiä ja kosteikkoja, hoidetaan perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostetaan ranta- ja vesiluontoa. Toiminta perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen. Suojeltavista alueista saa korvauksen ja valtio tukee kunnostus- ja hoitotoimia.

Lisää Helmi-ohjelmasta ympäristöministeriön verkkosivuilta https://www.ym.fi/helmi

 

Lisätietoja:

Hämeen ELY-keskuksen asiantuntijat:

  • Ympäristösuunnittelija Anni-Elina Aittamäki (perinnebiotoopit), puh. 0295 025 165
  • Ympäristösuunnittelija Mika Kalliovirta (metsäiset elinympäristöt), puh. 0295 025 209
  • Ympäristösuunnittelija Tiina Parkkima (perinnebiotoopit), puh. 0295 016 595
  • Ympäristösuunnittelija Hannu Sillanpää (linnusto, metsäiset elinympäristöt), puh. 0295 025 254
  • Ylitarkastaja Soile Hiitola (Helmi-ohjelman soidensuojelun toteutus, Päijät-Häme), puh. 0295 025 017
  • Ylitarkastaja Jari Välijeesiö (Helmi-ohjelman soidensuojelun toteutus, Kanta-Häme), puh. 0295 025 199
  • Luonnonsuojeluasiantuntija Riitta Ryömä (Helmi-ohjelman yleinen koordinointi Hämeen ELY-keskuksessa) puh. 0295 025 134

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

 

Tiedotus:

Kirsi Elomaa, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 037

 

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)