Navigeringsmeny

Regional information

Vattenöversikt för juli: Lite vatten i åarna, vattenståndet i sjöarna lägre än normalt, blågröna alger i Kvarken (Landskapen i Österbotten)

Under juli månad har vattenståndet i sjöarna i de österbottniska landskapen varit lägre än normalt och vattenföringen i åarna och älvarna har varit låg. Regnet i slutet av månaden ledde till högre vattenföring särskilt i de små åarna längs kusten, men i de större avrinningsområdena i Södra och Mellersta Österbotten absorberades regnet till största delen i den torra marken och vattenföringen och vattenstånden förblev låga. Grundvattennivåerna sjunker, vilket är typiskt för tidpunkten, men nederbörden gör att nivåerna sjunker långsammare. Vattenläget i juli är en följd av den ringa regnmängden i sommar. Marken och växtligheten suger fortsättningsvis i sig vatten så pass effektivt att det fordras mer nederbörd för att regnets verkningar väsentligt ska synas i vattenföringen i åarna och vattenståndet i sjöarna. Denna sommar har hittills till stora delar varit lik de två föregående somrarna, som var exceptionellt torra.

I slutet av juli var vattenföringen i Perho å (Lahnakoski) och i Lappo å (Keppo) bara ca 5 m3/s, vilket är ungefär en tredjedel av genomsnittet för tidpunkten. I Kyro älv (Skatila) var vattenföringen 12 m3/s, vilket är ungefär hälften av genomsnittet för tidpunkten. I Närpes å (Allmänningsforsen) var vattenföringen 4,5 m3/s, vilket är något högre än genomsnittet för tidpunkten. Som en följd av lokala regnskurar uppgick vattenföringen i Lappfjärds å (Perus) till 15 m3/s i slutet av juli, vilket är över tre gånger högre än genomsnittet för tidpunkten.

Vattenståndet i de reglerade sjöarna och de konstgjorda sjöarna ligger i huvudsak ca 5–50 cm under genomsnittet för tidpunkten, fastän avtappningen från sjöarna ända sedan maj har motsvarat minimiavtappningen enligt regleringstillstånden. I slutet av juli låg vattenståndet i de konstgjorda sjöarna Patana och Venetjoki i Perho ås avrinningsområde 5 cm under genomsnittet för tidpunkten. I Esse ås avrinningsområde var vattenståndet i Alajärvi 10 cm och i Lappajärvi 15 cm under genomsnittet för tidpunkten, i Lappo ås avrinningsområde i Hirvijärvi konstgjorda sjö 45 cm och i Kuortaneenjärvi 7 cm under genomsnittet samt i Kyro älvs avrinningsområde låg Kalajärvi konstgjorda sjö 25 cm och Kyrkösjärvi konstgjorda sjö knappa 20 cm under genomsnittet för tidpunkten.

I början av juli observerades relativt lite blågröna alger (cyanobakterier) i vattendragen i området, men mot slutet av månaden har observationerna tydligt ökat både i insjöarna och i havsområdet. Blågröna alger har observerats i Kvarken särskilt längs kusten mellan Korsnäs och Vörå och delvis även ute på öppet hav.  Algobservationer har gjorts även tidigare år i Kvarken, men de har i regel infallit på sensommaren. I år har det förekommit betydligt mer blågröna alger än normalt i juli i Kvarken. Detta beror sannolikt i hög grad på årets väderförhållanden: regnet under vintern sköljde ur mer näringsämnen än normalt från land till havet, våren var kall och näringsämnena blev inte utnyttjade och värmen i juni hjälpte cyanobakterierna att få en god början på tillväxten.  Då vädret är stilla stiger algerna till vattenytan och vinden för dem till stranden.

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:

  • Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794
  • Överinspektör Anne Petäjä-Ronkainen, tfn 0295 024 221
  • Chef för vattenresursenheten Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)