Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Prövningsbaserade statsbidrag för år 2017 kan sökas nu (landskapen i Österbotten)

Man kan nu ansöka om prövningsbaserade statsbidrag för nästa år inom miljöministeriets och jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområden från Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten. NTM-centralen beviljar understöd inom ramen för de anslag som ministerierna har anvisat.

Ansökningarna skickas till NTM-centralen i Södra Österbotten senast 30.11.2016.

Ansökan gäller följande understöd i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten:

  • vård av byggnadsarv
  • miljövård i skärgården
  • utarbetande av skyddsplaner för grundvattenområden
  • avloppsvattenrådgivning i glesbygden
  • genomförandet av åtgärderna i vattenförvaltningsplanerna och havsförvaltningsplanen
  • restaurering av vattendrag
  • hantering av översvämningsrisker och användning av vattendrag
  • fiskeriekonomisk restaurering

Ansökan ska lämnas in senast den 30 november 2016. I första hand används den elektroniska ansökningsblanketten som är tillgänglig www.ely-keskus.fi/sv/web/ely/rahoitus-ja_avustukset-ymparistovastuualue. De ansökningar om understöd för 2017 som lämnats in tidigare beaktas automatiskt.

Mer information och ansökningsblanketter

Närmare information om förutsättningarna för beviljande av understöd finns på webben www.ym.fi/provningsbaseradestatsbidrag (www.ym.fi/sv > Ministeriet > Finansiering och understöd > Prövningsbaserade statsbidrag).

Ansökningar som gäller fiskeriekonomiska restaureringar ska skickas till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland. Ansökningar som gäller övriga understöd skickas till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten.

Tilläggsuppgifter:

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten,

tfn 0295 027 500, registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi, PB 156, 60101 SEINÄJOKI

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland

(endast fiskeriekonomiska understöd), tfn 0295 022 500, kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi

Kustens fiskeritjänst, PB 236, 20101 ÅBO


Regional information