Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Prövningsbaserade statsunderstöd för vattendrags- och fiskerihushållningsprojekt

NTM-centralerna meddelar att prövningsbaserade statsunderstöd för projekt som förbättrar vattendragens användning och status kan sökas för år 2017.

Understöd kan beviljas för allmännyttiga projekt, vars syfte är att bl.a. främja användningen av och tillståndet i vattendrag, trygga naturens mångfald, förstärka livskraften hos hotade eller sårbara fiskbestånd eller minska riskerna för översvämning eller torka. Projektets kostnader ska vara rimliga i förhållande till den nytta som uppnås och understödstagaren ska kunna ansvara för genomförandet av projektet och användningen av understödet. Mer detaljerade grunder för understöden beskrivs i statsrådets förordning om understöd för projekt som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljön (714/2015).

Läs mer:


Regional information