Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Harkinnanvarainen valtionavustus vesistöjen kunnostukseen haettavana (Pirkanmaan ELY-keskus)

Pirkanmaan ELY-keskus asettaa haettavaksi harkinnanvaraisen valtionavustuksen vesistökunnostustoimenpiteisiin Pirkanmaan alueelle vuodelle 2015

Avustusta myönnetään esisijaisesti 1) ravinne- ja kiintoainekuormitusta vähentäviin toimenpiteisiin ja niiden suunnitelmien laatimiseen valuma-alueilla sekä 2) toimenpiteisiin ja niiden suunnitelmien laatimiseen vesistöissä, joilla pyritään parantamaan vesistön tilaa. Hankkeen tulee olla yleishyödyllinen. Kyseessä on ympäristöministeriön Pirkanmaan ELY-keskukselle vesiensuojeluun ja ympäristötöihin osoitettu momentin 35.10.61. määräraha.

Hankkeen toteutusaikataulu ja avustuksen määrä

Hanke tulee toteuttaa vuosina 2015-2016. Mikäli toimenpide edellyttää esimerkiksi vesilainmukaista lupaa, tulee lupa olla lainvoimainen ennen hakuajan päättymistä. Mikäli kyseessä on laaja monivuotinen hanke, avustusta voidaan hakea myös osittaiseen toteuttamiseen.

Avustuksen määrä on enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Hankkeeseen voi hakea talkootyön sisällyttämistä enintään 10 % omarahoitusosuudesta. Talkootyö hinnoitellaan seuraavasti: ihmistyö 13,50 €/h ja konetyö (esim. traktori) 30,00 €/h.

Hakeminen, myöntämisen edellytykset ja arviointikriteerit

Vuotta 2015 koskevien avustusten hakuaika alkaa päättyy 30.4.2015. Hakuajan ulkopuolella toimitettuja hakemuksia voidaan ottaa huomioon Pirkanmaan ELY-keskuksen määrärahojen salliessa. ELY-keskus mielellään keskustelee hankkeesta ja sen sisällöstä.

Harkinnanvaraiset valtionavustukset myönnetään valtionavustuslain nojalla ja menettelyä ohjaa hallintolaki. Avustuspäätösten harkinnassa huomioidaan, miten avustettavalla toiminnalla edistetään Pirkanmaan vesienhoidon tavoitteita pintavesien hyvän tilan saavuttamiseksi. Eniten painotetaan välittömiä konkreettisia vaikutuksia vesiensuojeluun. Lisäksi otetaan huomioon Vesien kunnostusstrategian linjaukset.

Valtionavustuksen saajan on noudatettava varojen käytössä lakia julkisista hankinnoista. Julkisista hankinnoista annetun lain 6 §:n mukaisesti hankinnan tekijän on noudatettava lakia julkisista hankinnoista silloin, kun se on saanut hankinnan tekemistä varten tukea yli puolet hankinnan arvosta lain tarkoittamalta hankintayksiköltä eli esim. valtio tai kunta.

Hakemuslomake:

Avustushakemukset tulee toimittaa liitteineen viimeistään 30.4.2015 sähköpostitse osoitteella kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai postitse osoitteella Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 Tampere.

Vuonna 2016 alkavat hankkeet

Vuoden 2015 loppupuolella tullee haettavaksi avustukset vesienhoitoon vuodelle 2016. Pirkanmaan ELY-keskus toivoo yhteydenottoja jo tässä vaiheessa mahdollisista hankkeista, jotta yhdessä voimme pohtia toimenpiteistä, hankkeen vaikuttavuutta ja mm. vesilain mukaisen luvan tarvetta.

Lisätietoja

  • Sähköposti etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
  • Suunnittelija Sami Moilanen p. 0295 036 358
  • Suunnitteluinsinööri Tapio Meisalmi p.0295 036 357
  • Ylitarkastaja Heidi Heino p. 0295 036 325

Regional information