Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

Försurningen försämrar vattenkvaliteten i de österbottniska åarna (landskapen i Österbotten)

Under våren har försurningsläget varit dåligt i åarna vid kusten

Surhetsproblemen började i mitten av april och de har prövat små och medelstora åar från området söder om Vasa till Karleby i norr. pH-värdet beskriver hur surt vattnet är och värdet har varit som lägst 4,3-4,9 i Malax å, Solf å, Toby-Laihela å, Vörå å, Kimo å, Kelviå å och några andra mindre bifåror.  Försurningen gör att det sköljs ut mer skadliga metaller såsom aluminium i vattendragen. När försurningen är så kraftig är den mycket skadlig för vattennaturen såsom exempelvis för fiskbeståndet. Fiskdöd på grund av försurning har tillsvidare dock inte kommit till NTM-centralens kännedom. Vattnets naturliga pH-värde i finländska åvatten är 6-7, i humusvatten någon lägre. På årsnivå anses det målinriktade minimivärdet för försurning vara 5,5.

I de stora österbottniska åarnas huvudfåror är försurningsproblemen tillsvidare uppenbart mindre. I Kyro älv och Esse å har pH-värdet hållit sig över 6 under hela april och på motsvarande sätt har pH sjunkit som lägst till lite under 6 i Perho å, Lappfjärds å-Storå och Närpes å.  I de stora åarna har det lägsta försurningsvärdet (5,5) tillsvidare uppmätts i Lappo å.

Försurningen är det största vattenskyddsproblemet i åvattnen i Österbotten

Grundorsaken till problemet är den sura marken, de sura sulfatjordarna och den effektiva dräneringen av dem. Läget blir som värst när en torr sommar följs av en regnig höst eller ett svårt vårflöde inträffar följande år, vilket sköljer ut de sura föreningarna och metallerna som bildats i vattendragen under den torra perioden. Förra sommaren och hösten var varma och torra, varför förhållandena i princip var goda för att det ska uppstå sura föreningar. Trots att försurningsproblemen var de värsta på flera år, har de åtminstone i de stora åarna tillsvidare varit mindre än väntat. Vårflödet blev dock ganska litet, eftersom våren var regnfattig och snön smalt stegvis. Försurningsproblemen kan dock ännu förvärras under maj månad, framförallt om det faller rikligt med regn. NTM-centralen följer upp läget.

Mer information

  • Specialforskare Anssi Teppo, tfn 0295 027 948

Regional information