Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Effektivare beredskap och information inför översvämningar med hjälp av projekt (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Rådgivningsprojektet "Effektivare beredskap och information inför översvämningar" som är gemensamt för landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten startade i början av år 2015. Projektet koordineras av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten.

Projektets främsta mål är att aktivera invånarna och övriga aktörer i regionen till att förbereda sig för översvämningar och risksituationer på förhand. Projektet förbättrar tillgången på lättfattlig information om översvämningar i vattendrag och dagvattenöversvämningar samt dammsäkerhet. Projektet kartlägger metoder för hur man snabbt ska nå aktörerna i riskområdena när en översvämning hotar. Projektet främjar också dagvattenhanteringen och samarbetet mellan olika aktörer. Projektet verkställer Södra Österbottens, Mellersta Österbottens och Österbottens gemensamma miljöstrategi och främjar planeringen av hanteringen av översvämningsrisker i området.

Projektets styrgrupp består av representanter för landskapsförbunden, räddningsverken, regionförvaltningsverket, det riksomfattande översvämningscentret samt Fonden för Kyro älv och Fonden för Lappo å. Upprepade översvämningar, effektiverad markanvändning och myndigheternas allt mindre resurser har ökat behovet av egen beredskap inför översvämningar både för invånare och för aktörer samt att myndigheterna snabbt kan informera om översvämningar. Behovet av översvämningsberedskap betonas även av att ersättningsansvaret för översvämningsskador i början av 2014 har övergått till försäkringsbolagen. Behovet av information gäller både översvämningar i vattendrag och dagvattenöversvämningar. Information behövs också om dammsäkerhet, eftersom det i de tre österbottniska landskapen finns ett flertal dammar som omfattas av dammsäkerhetslagen.

Tilläggsuppgifter:

  • Projektchef Satu-Mikaela Burman, tfn,. 0295 027 646

Regional information