Hyppää sisältöön
Navigeringsmeny
Arbetskraftsutbildning - ingressi

Arbetskraftsutbildning

Målet med arbetskraftsutbildningen är att

 • förbättra deltagarnas möjligheter att hitta sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden
 • säkra tillgången på kompetent arbetskraft för arbetsgivarna i området.

Arbetskraftsutbildningen är avsedd för personer i arbetsför ålder och består huvudsakligen av yrkesutbildning. Både arbetslösa och personer med jobb men som riskerar att bli arbetslösa kan delta i utbildningen. För invandrare ordnas integrationsutbildning och för dem som planerar och står i beråd att inleda företagsverksamhet ordnas företagsutbildning.

Arbetsgivare

Arbets- och näringstjänsterna samt Närings-, trafik- och miljöcentralerna planerar och erbjuder yrkesutbildning i samarbete med arbetsgivarna.

Genom samanskaffningsutbildningen kan företag

 • söka yrkeskunniga arbetstagare när ingen annan utbildning utexaminerar personer med sådana kunskaper som företaget behöver
 • få skräddarsydd yrkesinriktad grundläggande eller fortbildning för sin personal, som genomförs exempelvis under en tidsbestämd permittering
 • hjälpa arbetstagare som de av ekonomiska eller produktionsmässiga orsaker sagt upp att finna ett nytt yrke eller en ny arbetsplats, eller stöda arbetstagare som de permitterat tills vidare.

I samanskaffningsutbildningarna deltar arbetsgivaren i finansieringen av utbildningen och i antagningen av studerande. I utbildningarna kan också sådana som tänker bli företagare och företagare med sina anställda samt inhyrda arbetstagare som arbetar i företaget delta.

Utbildningsanordnare/genomförare

NTM-centralerna svarar tillsammans med arbets- och näringsbyråerna för anskaffningen av arbetskraftsutbildning.

Utbildningarna anskaffas på basis av ett anbudsförfarande enligt lagstiftningen om offentlig upphandling.

 • Alla anbudsbegäranden publiceras i den elektroniska annonseringskanalen HILMA.
 • NTM-centralerna tar bäst i bruk en elektronisk konkurrenslösning, Hanki-palvelu. Inom denna tjänst lämnar de upphandlande enheterna in anbudsbegäran elektroniskt. På motsvarande sätt går det för anbudsgivarna enkelt och snabbt att lämna in ett elektroniskt anbud.

Ansökan om utbetalning

NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscentral (KEHA-centralen) sköter om upphandlingsavtalsfakturor för NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utbildnings- och träningsupphandlingar. Betalningen av fakturor kräver ett avtal mellan den sökande och NTM-centralen eller arbets-och näringsbyrån.

Upphandlingsavtalsfakturor för utbildnings- och träningsupphandlingar kan med bilagor skickas via E-tjänsterna för företag och arbetsgivare eller som bilaga till NTM-centralernas allmänna ärendeblankett.

eller per post till betalningsenhetens verksamhetsställe

Förfrågningar beträffande utbildningsfakturor kan riktas till följande e-postadress:

 • maksatukset.keha@ely-keskus.fi
Kapslade applikationer

Regional information


Regional information

Työvoimakoulutus - Häme

Hämeen ELY-keskus vastaa yhdessä alueen työ- ja elinkeinotoimiston kanssa työvoimakoulutuksen

 • suunnittelusta
 • hankinnasta
 • seurannasta ja
 • koulutukseen liittyvästä tiedotus- ja kehittämistoiminnasta.

Hämeen ELY-keskus turvaa osaavan työvoiman saatavuutta

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tavoitteena on toimivat työmarkkinat ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen.

Osaavan työvoiman saatavuutta ja elinikäisen oppimisen edellytyksiä parannetaan siten, että huolehditaan riittävästä koulutustarjonnasta ja elinikäistä oppimista tukevasta ohjauksesta.

Yhteistyössä maakunnan liittojen kanssa ennakoidaan osaamis- ja koulutustarpeita. Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamista sekä aikuisväestön koulutuksen kehittämistarpeita seurataan.

Keskeisiä toimenpiteitä ovat aikuiskoulutuksen yhteistyön kehittäminen, ohjaus- ja opetushenkilöstön osaamisen kehittäminen, ennakointi, opinto-ohjauksen kehittäminen sekä työvoimapoliittisen koulutuksen rahoittaminen.

Lisätietoja:

tyovoimakoulutus.hame(at)ely-keskus.fi