Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Regeringen offentliggjorde lagutkasten för social- och hälsovårds- och landskapsreformen

Den 29 juni offentliggjorde regeringen preliminära lagutkast för reformen av social- och hälsovården och inrättandet av landskap. Centrala lagar i reformen är en landskapslag, en lag om ordnandet av social- och hälsovården, en införandelag och en lag om landskapens finansiering. Lagutkasten har publicerats på finska på webbplatsen regionreformen.fi.

Lagarna utgör grunden för en reform där 18 självstyrande landskap inrättas i Finland. Från och med den 1 januari 2019 övertar landskapen ansvaret för de offentliga social- och hälsotjänsterna, räddningsväsendet, miljö- och hälsoskyddet, landskapsförbundens uppgifter och vissa andra av kommunernas och den statliga regionförvaltningens uppgifter.

Beredningen av utkastet till regeringsproposition fortgår under sommaren. Utkastet till regeringsproposition färdigställs och sänds på officiell remiss i augusti. Remisstiden är tio veckor. Efter det beslutar regeringen om den slutliga propositionen och lämnar den till riksdagen.

Läs mera:


Regional information